Toiminta-
ympäristö

Kasvutekijät

               

Markkinoihin ja Metsä Boardin vaikuttavat tekijät

Globalisaatio
Esimerkiksi
–globaalien brändien yhtenäistäminen
–logistiikan korostuva merkitys

Teknologia
Esimerkiksi
– uudet innovaatiot, jotka hyödyntävät puukuitua
–digitalisaatio ja automaatio muuttavat liiketoimintaa

Kestävä kehitys
Esimerkiksi
–resurssitehokkuuden merkitys kasvaa
–sosiaalinen vastuu ulottuu koko arvo-ketjuun

Kulutus
Esimerkiksi
–kulutus lisääntyy globaalisti
–kestävästi tuotetun pakkaamisen kysyntä kasvaa

Metsä Boardin alueelliset tavoitteet

Metsä Boardin suurimman markkina-alueen muodostavat Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia (EMEA). Olemme saavuttaneet vahvan markkina-asemamme Euroopassa pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, erityisesti merkkituotevalmistajien kanssa. Euroopassa turvallisuudella on yhä suurempi merkitys ruokapakkaamisessa. Kartonkia pidetään vahvana vaihtoehtona muoville ja alumiinille. Verkkokaupankäynnin kasvu lisää korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Metsä Board hakee tulevina vuosina nopeinta kasvua Amerikoista. Olemme Yhdysvaltojen suurimpia taivekartongin ja päällystetyn valkopintaisen ensikuitulainerin maahantuojia. Kasvuamme vauhdittavat Amerikoissa useat tekijät: korkealaatuisen kevyen taivekartongin paikallinen saatavuus on rajallista; jalostajat, joilla ei ole omaa kartonkituotantoa, etsivät vaihtoehtoisia toimittajia; ja ensikuitukartongista valmistetuilla tarjoilupakkauksilla on vahva kysyntä. Lisäksi halpakauppaketjujen ja verkkokaupankäynnin kasvu lisäävät korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Aasian ja Tyynenmeren alueella keskitymme korkean laadun segmenttiin ja tavoittelemme maltillista kasvua yhteistyössä merkkituotevalmistajien kanssa.

Markkinoiden yleiskatsaus

Kartonki – erinomaiset kasvumahdollisuudet maailmanlaajuisesti

Kartongin kysyntä on ollut kohtuullisen hyvin suojassa talouden taantumilta, sillä kartonkia käytetään yleensä pakkausmateriaalina monissa kulutustuotteissa, joiden kysyntä on perinteisesti luonnostaan vakaata, kuten elintarvikkeet, savukkeet, lääkkeet ja kosmetiikka. Muita kartongin pitkäaikaiskysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat kasvavat käytettävissä olevat tulot, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, lisääntynyt terveystietoisuus, pakkausmateriaalien kiristynyt sääntely sekä kuluttajien lisääntynyt ympäristötietoisuus.

Kartonkituotteita voidaan valmistaa joko pitkäkuituisesta tai lyhytkuituisesta kemiallisesta sellusta, mekaanisesta sellusta, BCTMP-sellusta eli kemihierteestä tai kierrätysmateriaaleista. Pohjoismaat toimittavat pitkäkuituista kemiallista sellua Eurooppaan, kun taas Latinalaisessa Amerikassa tuotetaan pääosin lyhytkuituista kemiallista sellua. Kartonkia voidaan valmistaa myös kierrätyskuidusta. Monet pakkausmateriaaleja valmistavat yritykset etenkin elintarviketeollisuudessa vähentävät kierrätysmateriaaleista valmistetun kartongin käyttöä, sillä kierrätyskuidun sisältämät mineraaliöljyt saattavat kulkeutua elintarvikkeisiin ja saastuttaa niitä. Lisäksi monien maailmanlaajuisten konsernien ympäristöaloitteet ovat lisänneet kevyempien kartonkituotteiden kysyntää, koska tällaiset tuotteet voidaan valmistaa vähäisemmin resurssein ja ne ovat kuljetuskustannuksiltaan edullisempia.

Metsä Board valmistaa ja myy taivekartonkia, jonka käyttökohteita ovat pääasiassa kulutustuotteiden, kuten laadukkaiden elintarvikkeiden sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaukset sekä valkopintaista ensikuitulaineria, jota käytetään painavampien tuotteiden pakkaamiseen esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudessa ja myynninedistämistoimissa käytettävissä esittelypakkauksissa. Kaikki Metsä Boardin taivekartongit ja lainerit valmistetaan puhtaasta ensikuidusta.

Euroopan taivekartonkimarkkinat ovat keskittyneet viidelle suurimmalle valmistajalle, joiden osuus kokonaiskapasiteetista oli vuonna 2016 noin 85 prosenttia. Euroopan valkopintaisen ensikuitulainerin markkinat ovat niin ikään keskittyneet viidelle suurimmalle valmistajalle, joiden osuus Euroopan kokonaiskapasiteetista on noin 85 prosenttia.

Kartonkiteollisuuden tulossyklit heijastelevat talouden tilan, teollisen tuotannon sekä erityisesti loppukäyttötuotteiden kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon vaikutusta kulutukseen ja hinnoitteluun.

Sellu – globaali kysyntä-tarjontatilanne on hyvä

Sellua valmistetaan pilkkomalla puista saatavan puuaineksen kuitu sekä puukuituja koossa pitävä ligniini. Sellu voidaan muuntaa mekaaniseksi, kemialliseksi tai BCTMP-selluksi käytetyn prosessin mukaisesti. Kemiallisessa sellussa kuidut erotellaan kemiallisen reaktion avulla, ja menetelmää käytetään pääasiassa hienopapereiden ja kartongin valmistuksessa. Mekaanista sellua saadaan aikaan hiertämällä puuta, ja menetelmää käytetään pääasiassa painopaperilaatujen valmistukseen. BCTMP:n valmistusmenetelmä yhdistää kuitujen kemiallisen ja mekaanisen käsittelyn.

Sellun hinta vaihtelee tyypillisesti kartongin tai paperin hintoja enemmän maailmanlaajuisen kysyntä-tarjontatilanteen mukaan.

Paperin ja kartongin tuotantovolyymit lisäävät sellun kysyntää. Kysyntä on laskussa perinteisillä markkinoilla, esimerkiksi Länsi-Euroopassa, kun taas kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasiassa, se kasvaa.

 

Kilpailijat

Taivekartonkikapasiteetit Euroopassa (1 000 tonnia vuodessa)*

Yritys Capacity % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 37 1320
Stora Enso 21 750
Kotkamills 11 400
Mayr-Melnhof 9 340
International Paper 7 250
Muut 16 525
*Yhteensä kapasiteetti : 3,6 milj. tonnia

 

Valkoisen ensikuitulainerin kapasiteetit Euroopassa (1 000 tonnia vuodessa)*

Yritys Kapasiteetti % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 31 680
Smurfit Kappa 23 495
Mondi 13 290
BillerudKorsnäs 11 235
SCA 8 165
Muut 14 325
*Yhteensä kapasiteetti : 2,2 milj. tonnia

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

 

Tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta

Globaalissa ja erityisesti euroalueen taloudessa on merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa kartongin ja sellun kysynnän heikentymistä sekä hintojen laskua. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino saattaa vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin ja Metsä Boardin kannattavuuteen.
Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uuden tuotannon markkinoille saaminen ovat riippuvaisia onnistuneesta myynnin kasvattamisesta Euroopassa ja erityisesti Amerikoissa. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä.

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muu-tokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Kansainvälisesti on asetettu kriiseihin liittyviä pakotteita, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös kartonkien kysyntään ja siten Metsä Boardin tulokseen. Negatiivinen kehitys kansainvälisessä vapaakaupassa vaikuttaisi toteutuessaan heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Koska tämän puolivuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Boardin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys suhteessa yhtiön päävaluuttoihin.

Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 70 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 40 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 7 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Metsä Boardin vuoden 2016 vuosikertomuksessa on sivuilla 24–25 on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

 

LUE LISÄÄ

Print