Toiminta-
ympäristö

Kasvutekijät

               

Markkinoihin ja Metsä Boardin vaikuttavat tekijät

Globalisaatio
Esimerkiksi
–globaalien brändien yhtenäistäminen
–logistiikan korostuva merkitys

Teknologia
Esimerkiksi
– uudet innovaatiot, jotka hyödyntävät puukuitua
–digitalisaatio ja automaatio muuttavat liiketoimintaa

Kestävä kehitys
Esimerkiksi
–resurssitehokkuuden merkitys kasvaa
–sosiaalinen vastuu ulottuu koko arvo-ketjuun

Kulutus
Esimerkiksi
–kulutus lisääntyy globaalisti
–kestävästi tuotetun pakkaamisen kysyntä kasvaa

Markkinoiden yleiskatsaus

Kartonki – erinomaiset kasvumahdollisuudet maailmanlaajuisesti

Kartongin kysyntä on ollut kohtuullisen hyvin suojassa talouden taantumilta, sillä kartonkia käytetään yleensä pakkausmateriaalina monissa kulutustuotteissa, joiden kysyntä on perinteisesti luonnostaan vakaata, kuten elintarvikkeet, savukkeet, lääkkeet ja kosmetiikka. Muita kartongin pitkäaikaiskysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat kasvavat käytettävissä olevat tulot, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, lisääntynyt terveystietoisuus, pakkausmateriaalien kiristynyt sääntely sekä kuluttajien lisääntynyt ympäristötietoisuus.

Kartonkituotteita voidaan valmistaa joko pitkäkuituisesta tai lyhytkuituisesta kemiallisesta sellusta, mekaanisesta sellusta, BCTMP-sellusta eli kemihierteestä tai kierrätysmateriaaleista. Pohjoismaat toimittavat pitkäkuituista kemiallista sellua Eurooppaan, kun taas Latinalaisessa Amerikassa tuotetaan pääosin lyhytkuituista kemiallista sellua. Kartonkia voidaan valmistaa myös kierrätyskuidusta. Monet pakkausmateriaaleja valmistavat yritykset etenkin elintarviketeollisuudessa vähentävät kierrätysmateriaaleista valmistetun kartongin käyttöä, sillä kierrätyskuidun sisältämät mineraaliöljyt saattavat kulkeutua elintarvikkeisiin ja saastuttaa niitä. Lisäksi monien maailmanlaajuisten konsernien ympäristöaloitteet ovat lisänneet kevyempien kartonkituotteiden kysyntää, koska tällaiset tuotteet voidaan valmistaa vähäisemmin resurssein ja ne ovat kuljetuskustannuksiltaan edullisempia.

Metsä Board valmistaa ja myy taivekartonkia, jonka käyttökohteita ovat pääasiassa kulutustuotteiden, kuten laadukkaiden elintarvikkeiden sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaukset sekä valkopintaista ensikuitulaineria, jota käytetään painavampien tuotteiden pakkaamiseen esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudessa ja myynninedistämistoimissa käytettävissä esittelypakkauksissa. Kaikki Metsä Boardin taivekartongit ja lainerit valmistetaan puhtaasta ensikuidusta.

Euroopan taivekartonkimarkkinat ovat keskittyneet viidelle suurimmalle valmistajalle, joiden osuus kokonaiskapasiteetista oli vuonna 2013 noin 88 prosenttia. Euroopan valkopintaisen ensikuitulainerin markkinat ovat niin ikään keskittyneet viidelle suurimmalle valmistajalle, joiden osuus Euroopan kokonaiskapasiteetista on noin 97 prosenttia.

Kartonkiteollisuuden tulossyklit heijastelevat talouden tilan, teollisen tuotannon sekä erityisesti loppukäyttötuotteiden kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon vaikutusta kulutukseen ja hinnoitteluun.

Sellu – globaali kysyntä-tarjontatilanne on hyvä

Sellua valmistetaan pilkkomalla puista saatavan puuaineksen kuitu sekä puukuituja koossa pitävä ligniini. Sellu voidaan muuntaa mekaaniseksi, kemialliseksi tai BCTMP-selluksi käytetyn prosessin mukaisesti. Kemiallisessa sellussa kuidut erotellaan kemiallisen reaktion avulla, ja menetelmää käytetään pääasiassa hienopapereiden ja kartongin valmistuksessa. Mekaanista sellua saadaan aikaan hiertämällä puuta, ja menetelmää käytetään pääasiassa painopaperilaatujen valmistukseen. BCTMP:n valmistusmenetelmä yhdistää kuitujen kemiallisen ja mekaanisen käsittelyn.

Sellun hinta vaihtelee tyypillisesti kartongin tai paperin hintoja enemmän maailmanlaajuisen kysyntä-tarjontatilanteen mukaan.

Paperin ja kartongin tuotantovolyymit lisäävät sellun kysyntää. Kysyntä on laskussa perinteisillä markkinoilla, esimerkiksi Länsi-Euroopassa, kun taas kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasiassa, se kasvaa.

 

Kilpailijat

Taivekartonkikapasiteetit Euroopassa (1 000 tonnia vuodessa)*

Yritys Capacity % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 35 1335
Stora Enso 19 750
Kotkamills 10.49 400
Mayr-Melnhof 9 345
International Paper 6 250
Muut 13 535
*Yhteensä kapasiteetti : 3,9 milj. tonnia

 

Valkoisen ensikuitulainerin kapasiteetit Euroopassa (1 000 tonnia vuodessa)*

Yritys Kapasiteetti % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 32 710
Smurfit Kappa 22 495
Mondi 13 290
BillerudKorsnäs 10 225
SCA 7 165
Muut 15 325
*Yhteensä kapasiteetti : 2,2 milj. tonnia

Riskit

 

Lähiajan riskit

Globaalissa taloudessa on merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa kartongin ja sellun kysynnän heikentymistä sekä hintojen laskua.

Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Vuonna 2016 yhtiön kartonkikapasiteetti kasvaa merkittävästi. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uusien tuotteiden markkinoille saaminen ovat riippuvaisia onnistuneesta myynnin kasvattamisesta Euroopassa ja erityisesti Amerikoissa. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä.

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Kansainvälisesti on asetettu kriiseihin liittyviä pakotteita, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös kartonkien kysyntään ja siten Metsä Boardin tulokseen.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epä- varmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Boardin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys suhteessa Ruotsin kruunuun, Yhdysvaltain dollariin ja IsoBritannian puntaan.

Metsä Boardin vuoden 2015 vuosikertomuksessa on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

Print