Palkitseminen

Metsä Boardin palkitsemisen periaatteet

Metsä Boardin palkitseminen perustuu seuraaville keskeisille periaatteille, jotka koskevat yhtiön lakisääteisiä toimielimiä ja kaikkia Metsä Boardin palveluksessa olevia henkilöitä:

Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen

Tuemme palkitsemisella yhtiön vision, strategisten ja operatiivisten päämäärien ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kannustamme arvojen ja yhtiön edun mukaiseen toimintaan – vastuulliseen tuloksentekoon, luotettavuuteen, uudistumiseen ja yhteistyöhön.


Suorituskyvyn ja kannattavan kasvun varmistaminen

Palkitsemisella kannustamme erinomaisiin suorituksiin ja tuloksiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Palkitsemme tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä, kannattavasta kasvusta ja omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvattamisesta.

Osaamisen kehittymisen ja uudistumisen tukeminen

Tuemme palkitsemisella osaamisen kehittymistä ja osaajien sitoutumista. Kannustamme jatkuvaan parantamiseen, uudistumiseen ja tulevaisuuden menestysedellytysten luomiseen. Rahallisen palkitsemisen lisäksi kehitämme henkilöstön osaamista ja tarjoamme mahdollisuuksia urakehitykseen. Esimiestyömme on laadukasta, ja kannustamme henkilöstöä osallistumiseen. 

Johdonmukaisuus, kilpailukykyisyys ja läpinäkyvyys 

Palkitseminen on oikeudenmukaista ja perustuu selkeisiin periaatteisiin ja rakenteisiin. Tarjoamme kilpailukykyisen palkitsemisen kokonaisuuden. Viestimme ja raportoimme palkitsemisesta läpinäkyvästi ja vaatimusten mukaisesti.

 
Palkitsemisen päätöksentekojärjestys
Yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta tekee vuosittain kokoon kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen palkitsemisesta ottaen huomioon palkitsemispolitiikan, yhtiön kulloisenkin taloudellisen tilanteen sekä muun muassa palkitsemisen suuntalinjat muissa vertailukelpoisissa yhtiöissä. Valiokunta konsultoi tarvittaessa yhtiön enemmistöomistajaa, joka käyttää yhtiökokouksessa määräysvaltaa hallituksen palkitsemista koskevassa asiassa. 

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkan ja palkkiot ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa sovellettavat periaatteet. Hallitus hyväksyy lisäksi yhtiön palkitsemisjärjestelmien rakenteen, kohderyhmän, periaatteet ja sovellettavat mittarit sekä mittareiden kulloisetkin tavoitearvot. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta johdon palkitsemiseen, työehtoihin ja palkkaukseen liittyvien asioiden hoidossa ja valmistelee hallitukselle kuuluvat, johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla. 
 

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi erillinen kuukausipalkkio. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettuja sekä oikeutettuja Metsä Boardin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ennallaan:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 95 000 euroa
  • Varapuheenjohtajalle 80 000 euroa
  • Muille jäsenille 62 500 euroa

Yhtiökokous päätti maksaa puolet palkkioista pörssistä 1.–30.4.2021 välisenä aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana. Rahana maksettava korvaus vastaa arvioitua ennakonpidätyksen osuutta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiota 800 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle erillistä kuukausipalkkiota 800 euroa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää tämän palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelutyön pohjalta ja palkitsemispolitiikan puitteissa.

Hallituksen päätöksellä toimitusjohtajalle maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Toimitusjohtaja Mika Joukion kuukausipalkka on 41 390 euroa (huhtikuu 2021). Kuukausipalkkaan sisältyvät auto- ja puhelinetu sekä laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva.

Toimitusjohtajalle voidaan hallituksen päätöksellä maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 mahdollinen palkkio perustuu puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Palkkion määrää on rajoitettu ja toimitusjohtajan palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana toimitusjohtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli toimitusjohtaja päättää toimisopimuksensa sitouttamisjakson aikana, toimitusjohtaja on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli hallitus päättää toimitusjohtajan toimisopimuksen muusta kuin toimitusjohtajaan liittyvästä syystä tai mikäli toimitusjohtajan toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, toimitusjohtajalla on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Toimitusjohtaja voidaan irtisanoa hallituksen päätöksellä ilman eri syytä. Toimitusjohtaja voi myös irtisanoutua tehtävästään. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi  kuukautta. Hallitus voi kuitenkin päättää, että toimitusjohtajan toimisuhde yhtiöön päättyy ilman irtisanomisaikaa. Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtaja Mika Joukio kuuluu myös etuusperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin, minkä mukaisesti toimitusjohtaja on oikeutettu jäämään eläkkeelle 62-vuotiaana. Lisäeläkejärjestelyn perusteella toimitusjohtajan eläkkeen taso on enintään 60 % työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli toimitusjohtajan työsuhde konsernissa päättyy ennen eläkeikää, on toimitusjohtaja oikeutettu vapaakirjaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2021

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2020 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Toimitusjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2021 lyhyen aikavälin palkkiota vuoden 2020 suoriutumiseen perustuen 135 341 euroa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2018-2020 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2018-2020 toteuma oli 59,0 %, jonka perusteella toimitusjohtaja sai maaliskuussa 2021 yhteensä 44 250 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Palkkion määrää on rajoitettu ja toimitusjohtajan palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana toimitusjohtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Toimitusjohtajalle maksettiin aiemmalta ansaintajaksolta viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita ehtojen mukaisesti huhtikuussa 2021 yhteensä 7 902 euroa.


Muun johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla.

Muille johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Kiinteään peruspalkkaan voi sisältyä auto- ja puhelinetu sekä laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva.

Hallituksen päätöksellä muille johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 50 tai 62,5 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 30 tai 50 prosenttia) ja oman vastuualueen tavoitteisiin (painotus 50 tai 70 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 mahdollinen palkkio  perustuu puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle  on asetettu vähimmäistasot. Palkkion määrää on rajoitettu ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2022. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli johtoryhmän jäsen päättää työsopimuksensa sitouttamisjakson aikana, johtoryhmän jäsen on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli yhtiö päättää johtoryhmän jäsenen työsopimuksen muusta kuin johtoryhmän jäseneen liittyvästä syystä tai mikäli johtoryhmän jäsenen työsopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtoryhmän jäsenen työsuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli johtaja irtisanotaan muusta kuin johtajasta riippuvasta syystä johtoryhmän jäsenillä on pääsääntöisesti oikeus kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisestä eläketurvasta poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2021

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2020 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 50 tai 62,5 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 30 tai 50 prosenttia) ja oman vastuualueen tavoitteisiin (painotus 50 tai 70 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan.  Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin maaliskuussa 2021 lyhyen aikavälin palkkioita vuoden 2020 suoriutumiseen perustuen yhteensä 202 052 euroa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2018-2020 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2018-2020 toteuma oli 59,0 %, jonka perusteella johtoryhmän muut jäsenet saivat maaliskuussa 2021 yhteensä 47 645 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Palkkion määrää on rajoitettu ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Yhdelle johtoryhmän jäsenelle maksettiin aiemmalta ansaintajaksolta viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita ehtojen ja hallituksen päätöksen mukaisesti huhtikuussa 2021 yhteensä 208 595 euroa.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020

Kiinteä palkka ja luontoisedut
(vakuutus-, auto- ja puhelinedut)
​Lyhyen aikavälin
palkkio (suoriutuminen vuonna 2019)
​Pitkän aikavälin
palkkio
(ansaintajakso
2017-2019)
​Viivästetty
pitkän
aikavalin
palkkio
​Yhteensä
Muu johtoryhmä ​1 119 876€
​124 373€ ​771 943€445 620€2 461 802€
​Vuosi 2019 1 116 592€ ​361 728 €​ 641 564 €​527 526 €​2 647 410 €

 

Vuonna 2020 maksettu lyhyen aikavälin palkkio koskee suoriutumista vuonna 2019. Muilla johtoryhmän jäsenillä lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2019 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 50 tai 62,5 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Boardin liiketulokseen (painotus 30 tai 50 prosenttia) ja oman vastuualueen tavoitteisiin (painotus 50 tai 70 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Palkkio maksettiin maaliskuussa 2020.

Vuonna 2020 maksettu pitkän aikavälin palkkio koskee suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajaksoa 2017-2019. Maksettu pitkän aikavälin palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2017–2019 toteuma oli 75,1 prosenttia. Palkkion määrää on rajoitettu ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Maaliskuussa 2020 maksettua pitkän aikavälin palkkiota seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Kahdelle johtoryhmän jäsenelle maksettiin aiemmilta ansaintajaksoilta viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita ehtojen ja hallituksen päätöksen mukaisesti vuonna 2020 yhteensä 445 620 euroa.

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

 

Osakepalkkiojärjestelmä 2017-2021

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2017 jatkaa johdon osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021.Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson alussa ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi on asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

Mahdollinen palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilön vuosipalkan, tai toimitusjohtajan kohdalla tämän kaksinkertaisen vuosipalkan, palkkiota ei makseta ylittävältä osalta. Ansaintajaksoa seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli johtohenkilö päättää työ- tai toimisopimuksensa sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli taas yhtiö päättää johtohenkilön työ- tai toimisopimuksen muusta kuin osallistujaan liittyvästä syystä tai mikäli johtohenkilön työ- tai toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtohenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtohenkilöllä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Mahdollinen palkkio maksetaan Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla katetaan johtohenkilölle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Boardin johtoryhmän jäsenet sekä muita yhtiön avaintehtävissä toimivia johtajia.
 

​Ansaintajakso* ​2017-2019
​Kohderyhmä​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 15 hlöä
​Palkkiomahdollisuus​Toimitusjohtaja: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
​Ansaintakriteerit​ROCE 1)
​Ansaintajakson toteuma, %​75,1
​Palkkion maksuvuosi​2020
​Sitouttamisjakso​2 vuotta
​Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa​4,86
​Toimitetut osakkeet, kappalettaYhteensä 172 709, josta
toimitusjohtajan osuus 56 325
muun johtoryhmän osuus 75 079

 

*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

 

​Ansaintajakso* ​2018-2020
​Kohderyhmä​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 17 hlöä
​Palkkiomahdollisuus​Toimitusjohtaja: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
​Ansaintakriteerit​ROCE 1)
​Ansaintajakson toteuma, %
​59,0
​Palkkion maksuvuosi​2021
​Sitouttamisjakso​2 vuotta
​Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa
​9,43
​Toimitetut osakkeet, kappalettaYhteensä 127 785, josta
toimitusjohtajan osuus 44 250
muun johtoryhmän osuus 47 645

 

*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

 

​Ansaintajakso ​2019-2021
​Kohderyhmä​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 22 hlöä (joulukuu 2020)
​Palkkiomahdollisuus​Toimitusjohtaja: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
​Ansaintakriteerit​ROCE 1)
​Palkkion maksuvuosi​2022
​Sitouttamisjakso​2 vuotta
​Allokoidut osakkeet (netto), kappalettaYhteensä enintään 279 132 (joulukuu 2020)

 

1)Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

 
Osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2020 jatkaa johdon suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2024 on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024.

Hallitus päättää ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osuus enimmäispalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2020–2022 ja 2021-2023 perustuvat Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilölle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Toimitusjohtajan palkkiomahdollisuus on maksimitasolla 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Boardin johtoryhmän jäsenten 100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi palkitsemiselle on asetettu enimmäistaso, joka on toimitusjohtajan osalta 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Boardin johtoryhmän jäsenten osalta 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu johtohenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Mahdollinen palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä ja sitä seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa myydä tai muutoin siirtää osakkeitaan. Mikäli johtohenkilön työ- tai toimisuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta menettää oikeutensa palkkioon.  

Järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Boardin johtoryhmän jäsenet sekä muita yhtiön avaintehtävissä toimivia johtajia.

 

​Ansaintajakso ​2020-2022
​Kohderyhmä​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 25 hlöä (joulukuu 2020)
​Palkkiomahdollisuus​Toimitusjohtaja: enintään 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
​Ansaintakriteerit​ROCE 1)
​Palkkion maksuvuosi​2023
​Sitouttamisjakso​2 vuotta
​Allokoidut osakkeet (brutto), kappalettaYhteensä  590 788 (joulukuu 2020)

 

 

​Ansaintajakso ​2021-2023
​Kohderyhmä​Johtoryhmän jäsenet sekä muita avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 25 hlöä (tammikuu 2021)
​Palkkiomahdollisuus​Toimitusjohtaja: enintään 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 130 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
​Ansaintakriteerit​ROCE 1)
​Palkkion maksuvuosi​2024
​Sitouttamisjakso​2 vuotta
​Allokoidut osakkeet (brutto), kappalettaYhteensä  431 202 (tammikuu 2021)

 

1)Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017-2021

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2017 ottaa käyttöön sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän Metsä Boardin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa. 

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12-36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina ja rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmän perusteella maksettavaan palkkioon kuuluu osakkeina annettava osuus ja rahaosuus. Osakkeina annettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Vuonna 2020 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkio yhdelle  avainhenkilölle, yhteensä 10 000 osaketta.  


Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Metsä Board Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2019 jatkaa sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää Metsä Boardin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa. 

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12-36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkioon kuuluu Metsä Board Oyj:n B-osakkeina maksettava osuus ja rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta suoritettavat verot. Osakkeina maksettavalla osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella on katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja muut maksut. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli maksettava bruttomäärä (osakkeet + verojen osuus yhteensä) ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020-2024 piirissä ei ole nimettyjä avainhenkilöitä toistaiseksi.

Print