Hallituksen jäsenten palkkiot

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten 95 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 62 500 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti maksaa puolet palkkioista pörssistä 1.–30.4.2018 välisenä aikana hankittuina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana. Tämän seurauksena hallituksen puheenjohtaja sai 5680, varapuheenjohtaja 4783 ja kukin jäsen 3737 B-osaketta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Rahana maksettava korvaus vastaa arvioitua ennakonpidätyksen osuutta. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiota 700 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle erillistä kuukausipalkkiota 800 euroa.

Päätöksenteko ja palkitsemista koskevat periaatteet

Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti yhtiön strategian menestyksellisestä ja tuloksellisesta toteuttamisesta. Palkitsemisen tavoitteena on myös kannustaa johtoa yhtiön strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä ja siten pitkäjänteisesti toimimaan yhtiön eduksi.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkan ja palkkiot ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa sovellettavat periaatteet. Hallitus hyväksyy lisäksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot, perusteet ja sovellettavat mittarit. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta johdon palkitsemiseen, työehtoihin ja palkkaukseen liittyvien asioiden hoidossa ja valmistelee hallitukselle kuuluvat, johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Mika Joukion kuukausipalkka on 40 400 euroa. Kuukausipalkkaan sisältyvät auto- ja puhelinetu sekä laajennettu matka- ja tapaturmavakuutusturva. Toimitusjohtajalle voidaan toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti maksaa lisäksi hallituksen päätöksellä kokonaissuoritukseen perustuva seitsemän kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio. Toimitusjohtaja Joukiolle maksettiin vuonna 2017 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 1 339 476 euroa (1 173 861 euroa vuonna 2016 ja 662 483 euroa vuonna 2015), josta 506 662 euroa oli kiinteää korvausta ja 25 199 euroa muuttuvaa lyhyen aikavälin tulospalkkiokorvausta ja 807 615 euroa osakepalkkioita.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön muilla johtoryhmän jäsenillä on niin ikään kirjalliset työsopimukset. Muulle johtoryhmälle maksettiin vuodelta 2017 palkkana ja palkkioina yhteensä 1 889 801 euroa (2 460 712 euroa vuonna 2016 ja 1 889 873 euroa vuonna 2015), josta 974 431 euroa oli kiinteitä palkkoja ja luontaisetuja (vakuutus-, auto- ja puhelinedut), 66 393 euroa lyhyen aikavälin tulospalkkioita ja 848 977 euroa osakepalkkioita. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon. Tulospalkkio määräytyy hallituksen päättämällä tavalla ja perustui tilikausilla 2015-2017 yhtiön ja funktioiden liiketuloksen, kassavirran ja muiden tavoitteiden kehitykseen sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Osakepalkitseminen

Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2013 ja uudelleen tammikuussa 2017 jatkaa johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolmen vuoden ansaintajaksoja, joista käynnissä ovat kalenterivuodet 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020. Yhtiön hallitus päätti kunkin ansaintajakson alussa ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu osin Metsä Board -konsernin omavaraisuusasteeseen tarkastelujakson päättyessä sekä sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ja liiketuloksen (EBIT) kehitykseen ja osin Metsä Group -konsernin vastaaviin tunnuslukuihin, hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen määrittämällä tavalla. Ansaintajaksoa seuraa vajaan kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana osallistuja ei saa myydä taikka siirtää osakkeita.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016–2018 maksetaan vuonna 2019 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 243 750 B-osakkeen maksuun. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla katetaan osallistujille palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 263 750 B-osakkeen maksuun. Vastaavasti palkkio 2018–2020 maksetaan vuonna 2021 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 276 250 B-osakkeen maksuun. Vuosittain maksettavan palkkion määrää voidaan rajoittaa. Järjestelmän osallistujissa kesken ansaintajakson tapahtuvat muutokset vaikuttavat kuitenkin enimmäismäärään.

Hallitus vahvistaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän toteumat perustuen sen hyväksymiin periaatteisiin, mittareihin ja niiden tavoitearvoihin. Hallitus vahvisti jo päättyneiden ansaintajaksojen tuloksia seuraavasti:

  • helmikuussa 2016 ansaintajakson 2013–2015 toteumaksi 74,4 %, jonka perusteella järjestelmän piirissä oleville henkilöille maksettiin yhteensä 160 074 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukiolle 36 187 osaketta;
  • helmikuussa 2017 ansaintajakson 2014–2016 toteumaksi 111,6 % (huomioiden liiketuloskertoimen, joka korotti tulosta), jonka perusteella järjestelmän piirissä olevat henkilöt ansaitsevat yhteensä 259 162 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukio 82 973 osaketta;
  • helmikuussa 2018 ansaintajakson 2015–2017 toteumaksi 117,1 % (huomioiden liiketuloskertoimen, joka korotti tulosta), jonka perusteella järjestelmän piirissä olevat henkilöt ansaitsevat yhteensä 250 516 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukio 103 000 osaketta. Osan palkkioista maksua viivästetään järjestelmän ehtojen mukaisesti.
Print