Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten 95 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 62 500 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti maksaa puolet palkkioista pörssistä 1.–30.4.2019 välisenä aikana hankittuina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana. Tämän seurauksena hallituksen puheenjohtaja sai 7920, varapuheenjohtaja 6670 ja kukin jäsen 5211 B-osaketta. Rahana maksettava korvaus vastaa arvioitua ennakonpidätyksen osuutta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiota 700 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle erillistä kuukausipalkkiota 800 euroa.

Päätöksenteko ja palkitsemista koskevat periaatteet

Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti yhtiön strategian menestyksellisestä ja tuloksellisesta toteuttamisesta. Palkitsemisen tavoitteena on myös kannustaa johtoa yhtiön strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä ja siten pitkäjänteisesti toimimaan yhtiön eduksi.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkan ja palkkiot ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa sovellettavat periaatteet. Hallitus hyväksyy lisäksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot, perusteet ja sovellettavat mittarit. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta johdon palkitsemiseen, työehtoihin ja palkkaukseen liittyvien asioiden hoidossa ja valmistelee hallitukselle kuuluvat, johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Mika Joukion kuukausipalkka on 40 614 euroa. Kuukausipalkkaan sisältyvät auto- ja puhelinetu sekä laajennettu matka- ja tapaturmavakuutusturva. Toimitusjohtajalle voidaan toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti maksaa lisäksi hallituksen päätöksellä kokonaissuoritukseen perustuva seitsemän kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio. Toimitusjohtaja Joukiolle maksettiin vuonna 2018 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 1 766 254 euroa (1 339 476 euroa vuonna 2017 ja 1 173 861 euroa vuonna 2016), josta 510 397 euroa oli kiinteää korvausta ja 232 933 euroa muuttuvaa lyhyen aikavälin tulospalkkiokorvausta ja 1 022 925 euroa osakepalkkioita.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön muilla johtoryhmän jäsenillä on niin ikään kirjalliset työsopimukset. Muulle johtoryhmälle maksettiin vuodelta 2018 palkkana ja palkkioina yhteensä 2 305 601 euroa (1 889 801 euroa vuonna 2017 ja 2 460 712 euroa vuonna 2016), josta 1 023 773 euroa oli kiinteitä palkkoja ja luontaisetuja (vakuutus-, auto- ja puhelinedut), 340 878 euroa lyhyen aikavälin tulospalkkioita ja 940 950 euroa osakepalkkioita. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon. Tulospalkkio määräytyy hallituksen päättämällä tavalla ja perustui tilikausilla 2015-2017 yhtiön ja funktioiden liiketuloksen, kassavirran ja muiden tavoitteiden kehitykseen sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Osakepalkitseminen

Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2013 ja uudelleen tammikuussa 2017 jatkaa johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolmen vuoden ansaintajaksoja, joista käynnissä ovat kalenterivuodet 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020. Yhtiön hallitus päätti kunkin ansaintajakson alussa ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu osin Metsä Board -konsernin omavaraisuusasteeseen tarkastelujakson päättyessä sekä sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ja liiketuloksen (EBIT) kehitykseen ja osin Metsä Group -konsernin vastaaviin tunnuslukuihin, hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen määrittämällä tavalla. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla katetaan osallistujille palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Ansaintajaksoa seuraa vajaan kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana osallistuja ei saa myydä taikka siirtää osakkeita.

Palkkio ansaintajaksolta 2016–2018 maksettiin maaliskuussa 2019 (ks. alla). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 263 750 B-osakkeen maksuun. Vastaavasti palkkio 2018–2020 maksetaan vuonna 2021 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 276 250 B-osakkeen maksuun. Palkkion määrää voidaan rajoittaa. Järjestelmän osallistujissa kesken ansaintajakson tapahtuvat muutokset vaikuttavat enimmäismäärään.

Hallitus vahvistaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän toteumat perustuen sen hyväksymiin periaatteisiin, mittareihin ja niiden tavoitearvoihin. Hallitus vahvisti jo päättyneiden ansaintajaksojen tuloksia seuraavasti:

  • helmikuussa 2017 ansaintajakson 2014–2016 toteumaksi 111,6 % (huomioiden liiketuloskertoimen, joka korotti tulosta),  jonka perusteella kuudelle järjestelmän piirissä olevalle henkilöille maksettiin yhteensä 259 162 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukiolle 82 973 osaketta. Osan palkkioista maksua viivästetään järjestelmän ehtojen mukaisesti;
  • helmikuussa 2018 ansaintajakson 2015–2017 toteumaksi 117,1 % (huomioiden liiketuloskertoimen, joka korotti tulosta), jonka perusteella kahdeksalle järjestelmän piirissä olevalle henkilölle maksettiin yhteensä 250 516 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukiolle 103 000 osaketta. Osan palkkioista maksua viivästetään järjestelmän ehtojen mukaisesti;
  • helmikuussa 2019 ansaintajakson 2016–2018 toteumaksi 63,6 %, jonka perusteella 14:lle järjestelmän piirissä olevalle henkilölle maksettiin yhteensä 131 792 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukiolle 47 700 osaketta. Kunkin osallistujan henkilökohtaisen palkkiokaton ylittävä osa palkkiosta leikkautui pois.
Print