Hallituksen jäsenten palkkiot

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten 88 000 euroa, varapuheenjohtajalle 74 200 euroa ja muille jäsenille 58 000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti maksaa puolet palkkioista pörssistä 1.-30.4.2016 välisenä aikana hankittuina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana. Tämän seurauksena hallituksen puheenjohtaja sai 7 677, varapuheenjohtaja 6 473 ja kukin jäsen 5 059 B-sarjan osaketta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Rahana maksettava korvaus vastaa arvioitua ennakonpidätyksen osuutta. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiota 600 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle erillistä kuukausipalkkiota 800 euroa.

Päätöksenteko ja palkitsemista koskevat periaatteet

Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti yhtiön strategian menestyksellisestä ja tuloksellisesta toteuttamisesta. Palkitsemisen tavoitteena on myös kannustaa johtoa yhtiön strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä ja siten pitkäjänteisesti toimimaan yhtiön eduksi.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkan ja palkkiot ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa sovellettavat periaatteet. Hallitus hyväksyy lisäksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot, perusteet ja sovellettavat mittarit. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta johdon palkitsemiseen, työehtoihin ja palkkaukseen liittyvien asioiden hoidossa ja valmistelee hallitukselle kuuluvat, johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Mika Joukion kuukausipalkka on 37 000 euroa. Kuukausipalkkaan sisältyvät auto- ja puhelinetu sekä laajennettu matka- ja tapaturmavakuutusturva. Toimitusjohtajalle voidaan toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti maksaa lisäksi hallituksen päätöksellä kokonaissuoritukseen perustuva seitsemän kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio. Toimitusjohtaja Joukiolle maksettiin vuonna 2015 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 662 483 euroa, josta 469 711 euroa oli kiinteää korvausta ja 165 319 euroa muuttuvaa lyhyen aikavälin tulospalkkiokorvausta ja 275 453 osakepalkkioita.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön muilla johtoryhmän jäsenillä on niin ikään kirjalliset työsopimukset. Muulle johtoryhmälle maksettiin vuodelta 2015 palkkana ja palkkioina yhteensä 1 889 873 euroa, josta 1 154 996 euroa oli kiinteitä palkkoja ja luontaisetuja (auto- ja puhelinedut) ja 454 030 euroa lyhyen aikavälin tulospalkkioita ja 280 846 euroa osakepalkkioita. Johtoryhmän koko on pienentynyt yhtiön rakennemuutoksen seurauksena vuonna 2012. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon. Tulospalkkio määräytyy hallituksen päättämällä tavalla ja perustui tilikausilla 2013-2014 yhtiön ja sen liiketoiminta-alueiden liiketuloksen kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Tilikausilla 2015-2016 tulospalkkion mittareina käytetään yhtiön liiketulosta sekä yksikkökohtaisen liiketuloksen ja kassavirran kehitystä.

Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2010 johdon nykyisestä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011–2013, 2012–2014 ja 2013–2015. Yhtiön hallitus päätti kunkin ansaintajakson alussa ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu Metsä Board -konsernin omavaraisuusasteeseen tarkastelujakson päättyessä sekä sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ja liiketuloksen (EBIT) kehitykseen ansaintajakson aikana. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana osallistuja ei saa myydä taikka siirtää osakkeita.

Hallitus vahvisti tammikuussa 2014 ansaintajakson 2011–2013 toteumaksi 45 prosenttia, jonka perusteella järjestelmän piirissä oleville henkilöille maksettiin keväällä 2014 yhteensä 125 750 yhtiön B-sarjan osakketta, josta toimitusjohtaja Helanderille 45 000 osaketta. Hallitus vahvisti edelleen helmikuussa 2015 ansaintajakson 2012-2014 toteumaksi 33,5 prosenttia, jonka perusteella järjestelmän piirissä oleville henkilöille maksettiin helmikuussa 2015 yhteensä 62 533 yhtiön B-sarjan osaketta. Toimitusjohtaja Helander ei ollut oikeutettu palkkioon, sillä hänen toimisuhteensa yhtiöön päättyi kesken ansaintakauden. Toimitusjohtaja Joukiolle maksettiin ajalta 1.8.-31.12.2014 yhteensä 4 653 osaketta. Hallitus vahvisti helmikuussa 2016 ansaintajakson 2013-2014 toteumaksi 74,4 %, jonka perusteella järjeslmän piirissä oleville henkilöille maksetiin yhteensä 160 074 yhtiön B-sarjan osaketta, josta toimitusjohtaja Joukiolle 36 187. Yhtiö maksaa lisäksi rahana osakepalkkioista perittävän ennakonpidätyksen ja muut veronluontoiset maksut. Järjestelmän piirissä oli ensimmäisen ansaintajakson alkaessa 9 henkilöä, mukaan lukien kaikki yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2013 jatkaa johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolme uutta kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014–2016, 2015–2017 ja 2016–2018. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson alussa ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu osin Metsä Board -konsernin omavaraisuusasteeseen tarkastelujakson päättyessä sekä sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ja liiketuloksen (EBIT) kehitykseen ja osin Metsä Group -konsernin vastaaviin tunnuslukuihin, hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen määrittämällä tavalla. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana osallistuja ei saa myydä taikka siirtää osakkeita.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014-2016 maksetaan vuonna 2017 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 378 335 B-osakkeen maksuun. Järjestelmän osallistujissa kesken ansaintajakson tapahtuvat muutokset, kuten toimitusjohtajan vaihtuminen syksyllä 2014 ja johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen tammikuussa 2015, vaikuttavat kuitenkin enimmäismäärään. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015-2017 maksetaan vuonna 2018 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 265 000 B-osakkeen maksuun. Vastaavasti palkkio 2016-2018 maksetaan vuonna 2019 oikeuttaen järjestelmän lähtötilanne huomioon ottaen enintään 243 750 B-osakkeen maksuun. Vuosittain maksettavan palkkion määrää voidaan rajoittaa. Järjestelmän osallistujissa kesken ansaintajakson tapahtuvat muutokset, kuten toimitusjohtajan vaihtuminen syksyllä 2014 ja johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen tammikuussa 2015, vaikuttavat kuitenkin enimmäismäärään.

Print