Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten 95 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 62 500 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti maksaa puolet palkkioista pörssistä 15..–30.6.2020 välisenä aikana hankittuina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana. Tämän seurauksena hallituksen puheenjohtaja sai 8018, varapuheenjohtaja 6752 ja kukin jäsen 5275 B-osaketta. Rahana maksettava korvaus vastaa arvioitua ennakonpidätyksen osuutta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiota 700 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle erillistä kuukausipalkkiota 800 euroa.

Päätöksenteko ja palkitsemista koskevat periaatteet

Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti yhtiön strategian menestyksellisestä ja tuloksellisesta toteuttamisesta. Palkitsemisen tavoitteena on myös kannustaa johtoa yhtiön strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä ja siten pitkäjänteisesti toimimaan yhtiön eduksi.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkan ja palkkiot ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa sovellettavat periaatteet. Hallitus hyväksyy lisäksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot, perusteet ja sovellettavat mittarit. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta johdon palkitsemiseen, työehtoihin ja palkkaukseen liittyvien asioiden hoidossa ja valmistelee hallitukselle kuuluvat, johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa ja hallituksen ohjeistamalla tavalla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Mika Joukion kuukausipalkka on 40 609 euroa. Kuukausipalkkaan sisältyvät auto- ja puhelinetu sekä laajennettu matka- ja tapaturmavakuutusturva. Toimitusjohtajalle voidaan hallituksen päätöksellä maksaa kokonaissuoritukseen perustuva lyhyen aikavälin palkkio. Vuonna 2019 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus oli enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtaja Joukiolle maksettiin vuonna 2019 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 1 959 527 euroa ( 1 766 254 euroa vuonna 2018 ja 1 339 476 euroa vuonna 2017), josta 511 552 euroa oli kiinteää korvausta ja 218 168 euroa muuttuvaa lyhyen aikavälin tulospalkkiokorvausta. Pitkän aikavälin palkkiota ansaintajaksolta 2016-2018 maksettiin yhteensä 604 104 euroa. Tämän lisäksi aiemmilta ansaintajaksoilta maksettiin viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita 625 703 euroa.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muulle johtoryhmälle maksettiin vuodelta 2019 palkkana ja palkkioina yhteensä 2 647 410 euroa ( 2 305 601 vuonna 2018 ja 1 889 801 euroa vuonna 2017), josta 1 116 592 euroa oli kiinteitä palkkoja ja luontaisetuja (vakuutus-, auto- ja puhelinedut),

Lyhyen aikavälin tulospalkkioita maksettiin 361 728 euroa (340 878 vuonna 2018 ja 66 393 vuonna 2017).

Pitkän aikavälin palkkioita ansaintajaksolta 2016-2018 maksettiin yhteensä 641 564 euroa (940 950 euroa vuonna 2018 ja 848 977 euroa vuonna 2017). Tämän lisäksi ansaintajaksoilta maksettiin viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita 527 526 euroa.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin palkkioon, joka vuonna 2019 oli enintään 50 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Lyhyen aikavälin palkkio määräytyy hallituksen ja toimitusjohtajan päättämällä tavalla ja perustui yhtiön liiketuloksen ja kassavirran kehitykseen, funktioille asetettuihin tulos- ja muihin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Hallitus vahvistaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän toteumat perustuen sen hyväksymiin periaatteisiin, mittareihin ja niiden tavoitearvoihin. Hallitus vahvisti:

  • helmikuussa 2018 ansaintajakson 2015–2017 toteumaksi 117,1 % (huomioiden liiketuloskertoimen, joka korotti tulosta),  jonka perusteella järjestelmän piirissä olevat henkilöt ansaitsivat yhteensä 250 516 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukio 120 613 osaketta. Osakepalkkioista viivästettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti;
  • helmikuussa 2019 ansaintajakson 2016–2018 toteumaksi 63,6 %, jonka perusteella järjestelmän piirissä olevat henkilöt ansaitsivat yhteensä 131 792 osaketta, josta toimitusjohtaja Joukio 47 700 osaketta.

Palkkioihin kuuluu lisäksi rahaosuus, jolla katetaan osallistujalle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.
 

Print