Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen sekä hyvän hallinnointitavan mukaisesti. Hallitukselle kuuluvat yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen asiat, jotka ovat laajakantoisia ja epätavallisia ja eivät siten kuulu yhtiön päivittäiseen liiketoimintaan. Hallitus muun muassa valvoo Metsä Boardin toimintaa ja johtamista sekä päättää yhtiön strategiasta, merkittävistä investoinneista, yhtiön organisaatiorakenteesta ja merkittävistä rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo yhtiön toimintojen asianmukaista järjestämistä. Lisäksi se varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta, taloudellinen raportointi sekä riskienhallinta yhtiössä ovat asianmukaisesti järjestetyt.

Metsä Boardin hallituksella on toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys. Sen mukaisesti hallitus muun muassa:

 • valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja hyväksyy johtoryhmän jäsenten valinnan sekä valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti;
 • valitsee hallituksen valiokuntien jäsenet ja hyväksyy niiden työjärjestykset;
 • käsittelee ja hyväksyy yhtiön strategian ja sen päälinjat;
 • hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman;
 • valvoo yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon sekä riskien valvonnan järjestämistä;
 • päättää merkittävistä investoinneista, liiketoimintojen ostoista, myynneistä ja lopettamisista;
 • päättää huomattavista sijoituksista ja rahoitusjärjestelyistä;
 • päättää yhtiön merkittävän kiinteän omaisuuden luovutuksesta ja panttauksesta;
 • päättää rahalahjoitusten myöntämisestä tai toimitusjohtajan valtuuksista niiden suhteen;
 • myöntää ja peruuttaa yhtiön edustamisoikeuden;
 • valvoo, että yhtiön yhtiöjärjestystä noudatetaan;
 • kutsuu koolle yhtiökokouksen, ja valvoo, että yhtiökokouksen päätökset pannaan täytäntöön;
 • allekirjoittaa ja esittää varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja tekee voitonjakoehdotuksen;
 • hyväksyy keskeiset liiketoimintaa ohjaavat politiikat, määräykset ja ohjeet;
 • päättää yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja hyväksyy yhtiön sisäpiirisäännöt;
 • julkistaa tai valtuuttaa toimitusjohtajan julkistamaan kaikki sellaiset seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon, tai jotka yhtiön on muutoin arvopaperimarkkinalain nojalla julkaistava.

Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla Metsä Boardin verkkosivuilla. Hallitus voi delegoida sen yleistoimivaltaan kuuluvia asioita toimitusjohtajan hoidettavaksi ja vastaavasti ottaa päätettäväkseen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita ja tekee niihin mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Tilikaudella 2016 hallitus piti yhteensä 17 kokousta, joista viisi oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin 98-prosenttisesti (100 % vuonna 2016).

Hallituksen kokoonpano ja riippumattomuus

               

Hallituksen kokoonpanon ja jäsenmäärän on mahdollistettava hallitukselle kuuluvien tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhtiön kehitysvaihe, toimialan erityisvaatimukset sekä yhtiön toiminnan tarpeet. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää tehtävän hoitamiseen tarvittava määrä aikaa.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen tulee valita vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä, jotka osakkeenomistajat valitsevat varsinaisessa yhtiökokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Tällä hetkellä hallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kari Jordan, s. 1956, puheenjohtaja, ekonomi
Martti Asunta, s. 1955, varapuheenjohtaja, metsänhoitaja
Kirsi Komi, s. 1963, riippumaton jäsen, oikeustieteen kandidaatti
Kai Korhonen, s. 1951, riippumaton jäsen, diplomi-insinööri
Liisa Leino, s. 1960, riippumaton jäsen, kasvatustieteen maisteri
Jussi Linnranta, s. 1972, MMM, agronomi
Juha Niemelä, s. 1946, riippumaton jäsen, kauppatieteiden maisteri
Veli Sundbäck, s. 1946, riippumaton jäsen, oikeustieteen kandidaatti
Erkki Varis, s. 1948, riippumaton jäsen, diplomi-insinööri.

Enemmistön muodostavat hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten riippumattomuuden ja esteettömyyden arvioimiseksi hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa yhtiölle seikat, jotka voivat vaikuttaa jäsenen kykyyn toimia vapaana eturistiriidoista. Tilanteissa, joissa hallitus käsittelee liiketoiminta- tai muuta sopimussuhdetta tai yhteyttä Metsäliitto Osuuskuntaan tai yhtiön sisaryhtiöön, hallitus toimii tarvittaessa ilman sen Metsäliitto Osuuskunnasta tai kyseisestä sisaryhtiöstä riippuvaisia jäseniä.

Close

Kari Jordan

s. 1956
Ekonomi
Vuorineuvos

 

Hallituksen puheenjohtaja (2005–)
Riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

 

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Metsä Group, pääjohtaja (2006–)

 

MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2004–), hallituksen varapuheenjohtaja (2005–)
 • Metsä Tissue Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2004–)
 • Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2004–), puheenjohtaja (2006–)
 • Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen (2005–), varapuheenjohtaja (2009–2011, 2013–2014), työvaliokunnan jäsen (2015–)
 • Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen (2007–2011), hallituksen puheenjohtaja (2012–)
 • Metsäteollisuus ry, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja (2009–2011), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan  varapuheenjohtaja (2005–2009, 2014–), hallituksen jäsen (2012–2013)
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2006–2012), hallituksen varapuheenjohtaja (2013), hallituksen puheenjohtaja (2014)
 • Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä.

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Martti Asunta

s. 1955
Metsänhoitaja
Metsäneuvos

 

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (2008–)
Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista


MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen puheenjohtaja
  (2008–)
 • Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008–)
 • Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2008–)
 • Pellervo-Seura ry, hallituksen jäsen (2008–), hallituksen puheenjohtaja (2010–)
 • Pellervo-Media Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–)
 • Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, hallituksen jäsen (2012–)
 • Osuustoiminnan neuvottelukunta, puheenjohtaja
  (2013–)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Kirsi Komi

s. 1963
Oikeustieteen kandidaatti

 

Hallituksen jäsen vuodesta 2010
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista


KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Nokia Siemens Networks, lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen (2007–2010)
 • Nokia Oyj, Vice President, Legal, Networks Business Group Leadership Team (1999–2007)
 • Nokia Oyj, lakimiestehtävät (1992–1999)

 

MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja (2016)
 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen (2015–)
 • Martela Oyj, hallituksen jäsen (2013–)
 • Finnvera Oyj, hallituksen jäsen (2013–)
 • Patria Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2011–2016)
 • Citycon Oyj, hallituksen jäsen (2011–)
 • Docrates Oy, hallituksen puheenjohtaja (2011–)
 • Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, hallituksen jäsen (2010–), puheenjohtaja (2011–)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Kai Korhonen

s. 1951
Diplomi-insinööri, eMBA

 

Hallituksen jäsen vuodesta 2008
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista


KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Stora Enso Oyj, johtoryhmän jäsen (1998–2007)

 

MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen (2006–2008)
 • Metsäteollisuus ry, hallituksen varapuheenjohtaja
  (2006–2007)
 • American Forest & Paper Association, hallituksen jäsen (2000–2003)
 • German Pulp and Paper Association, hallituksen jäsen (1995–2000)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Liisa Leino

s. 1960
Kasvatustieteen maisteri
Teollisuusneuvos

 

Hallituksen jäsen vuodesta 2009
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

 

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Leino Group Oy, päätoiminen hallituksen puheenjohtaja (2006–), toimitusjohtaja (2011–)

 

MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen (2011–2012)
 • Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen (2011–2016)
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen varajäsen (2011–)
 • Rautaruukki Oyj, hallituksen jäsen (2007–2014)
 • Alko Oy, hallituksen jäsen (2009–2011)
 • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA), jäsen (2010–2016)
 • Elomatic Oy, hallituksen jäsen (2011–)
 • Cadmatic Oy, hallituksen jäsen (2015–)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Jussi Linnaranta

​s. 1972
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Agronomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Maatalousyrittäjä (2001–)
Lämpöyrittäjä (2003–)

MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen jäsen (2017–)
Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2004–2016) 
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, useita eri tehtäviä (1997–2007)
Pohjois-Savon Osuuspankki, edustajiston jäsen (2014–)
MTK ry, Energiavaliokunnan jäsen (2007–2008, 2014–2016)
Kalakukko 2006 ry, LEADER-toimintaryhmä, hallituksen jäsen
(2001–2006)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Juha Niemelä

s. 1946
Kauppatieteiden maisteri
Kauppatieteiden ja tekniikan kunniatohtori
Vuorineuvos

 

Hallituksen jäsen vuodesta 2007
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista


KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • UPM-Kymmene Oyj, toimitusjohtaja (1996–2004)
   

MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • MeritaNordbanken, hallituksen jäsen (1998–1999)
 • Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja (2001–2011)
 • Powerflute Oyj, hallituksen jäsen (2005–2013)
 • Green Resources AS, hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja (2009–2015)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Veli Sundbäck

s. 1946
Oikeustieteen kandidaatti
Suurlähettiläs

 

Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista


KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Nokia Oyj, johtoryhmän jäsen, Executive Vice President, Corporate Relations and Responsibility (1996–2008)
 • Ulkoministeriö, valtiosihteeri (1993–1996), eri tehtävissä ulkoministeriössä, Brysselin ja Geneven edustustoissa (1969–1993)


MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • Vaaka Partners, hallituksen puheenjohtaja (2010–)
 • IYF, hallituksen jäsen (2009–2014)
 • Finnair Oyj, hallituksen jäsen (2004–2012)
 • Huhtamäki Oyj, hallituksen puheenjohtaja (1999–2005)
 • Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen (2004–2008)
 • Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (2004–2007)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Erkki Varis

s. 1948
Diplomi-insinööri

 

Hallituksen jäsen vuodesta 2009
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

 

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Oy Metsä-Botnia Ab, toimitusjohtaja (1997–2008)
 • Metsäliitto-konserni, johtoryhmän jäsen (2002–2008)
 • Oy Metsä-Rauma Ab, toimitusjohtaja (1994–1996)
 • Oy Metsä-Botnia Ab, varatoimitusjohtaja (1990–1994)

 

MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

 • Pohjolan Voima Oy, hallituksen jäsen (2000–2009)
 • Botnia SA, (Uruguay), hallituksen puheenjohtaja (2005-2008)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat valmistelevat hallituksen apuna sille kuuluvia asioita. Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus nimittää vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kunkin valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus ja sen valiokunnat voivat käyttää apunaan myös yhtiön ulkopuolisia neuvonantajia.

Valiokuntien esitysten pohjalta lopulliset päätökset valiokuntien tehtäviin kuuluvissa asioissa tekee yhtiön hallitus, pois lukien nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suoraan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin, laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön julkistaman taloudellisen tiedon oikeellisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokunta tarkastaa säännöllisesti sisäisen valvonnan ja johtamisen järjestelmiä ja seuraa taloudellisten riskien raportoinnin sekä tilintarkastuksen etenemistä. Tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen tarkastuksen tehokkuutta ja laajuutta, yhtiön riskienhallintaa, keskeisiä riskialueita sekä lakien ja määräysten noudattamista. Se antaa hallitukselle suosituksen yhtiön tilintarkastajien valitsemisesta. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman ja merkittävistä tarkastuksista laaditut raportit.

Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimii neljä hallituksen jäsentä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kai Korhonen ja jäseninä Kirsi Komi, Veli Sundbäck ja Erkki Varis.

Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön asiantuntemus. Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokousten yhteydessä valiokunta kuulee yhtiön tilintarkastajaa. Valiokunnan puheenjohtaja antaa hallitukselle raportin tarkastusvaliokunnan jokaisesta kokouksesta. Tehtävät ja vastuualueet on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus hyväksyy.

Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat valiokunnan kutsuessa edustettuina myös yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä muita johdon edustajia ja ulkopuolisia neuvonantajia tarpeen mukaan.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin 100-prosenttisesti.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa sekä valmistella johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat. Lisäksi valiokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi sekä hallituksen jäsenten palkitsemiseksi. Valiokunta myös suosittaa, valmistelee ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi toimitusjohtajan (ja toimitusjohtajan sijaisen) nimityksen, tämän palkan ja palkkiot sekä valmistelee ja antaa hallitukselle ja toimitusjohtajalle suosituksia johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Valiokuntaan kuuluu viisi hallituksen jäsentä, ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään neljästi vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus hyväksyy.

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kari Jordan ja jäseninä Martti Asunta, Liisa Leino, Jussi Linnaranta ja Juha Niemelä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuoden 2016 aikana. Jäsenet osallistuivat kokouksiin 97-prosenttisesti.

Print