Taloudelliset  riskit

Rahoitusmarkkinoiden kasvavan sääntelyn seurauksena luotto- ja velkakirjamarkkinoiden toiminta voi vaikeutua, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn hankkia pitkän aikavälin velkarahoitusta kilpailukykyiseen hintaan. Rahoitukseen liittyviä riskejä hallitaan Metsä Boardin hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Tarkoituksena on suojautua merkittäviltä taloudellisilta riskeiltä, tasapainottaa kassavirtaa ja antaa liiketoimintayksiköille tarpeeksi aikaa muuttaa toimintaansa muuttuvien olosuhteiden mukaan.

Valuuttakurssiherkkyydet
Metsä Board myy tuotteitaan useissa maissa ja on siten altis valuuttakurssien vaihteluille. Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 65 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 39 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 7 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Luottoriskit
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on Metsä Boardin ylimmän johdon ja Metsä Groupin keskitetyn luotonvalvonnan vastuulla. Metsä Boardin johto määrittää asiakkaille myönnetyt luottorajat ja maksuehdot yhdessä keskitetyn luotonvalvonnan kanssa. Lähes kaikki luottoriskit siirretään luottovakuutussopimusten avulla. Metsä Boardin asiakasluottoriski oli normaalilla tasolla vuonna 2017. Luotonvalvonnan pääperiaatteet on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä luottopolitiikassa.

Metsä Boardin rahoitusriskejä ja niiden hallintaa on kuvattu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa sivuilla 63–71.

               
 
 
Print