Metsä Boardin alueelliset tavoitteet

Metsä Boardin suurimman markkina-alueen muodostavat Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia (EMEA). Olemme saavuttaneet vahvan markkina-asemamme Euroopassa pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, erityisesti merkkituotevalmistajien kanssa. Euroopassa turvallisuudella on yhä suurempi merkitys ruokapakkaamisessa. Kartonkia pidetään vahvana vaihtoehtona muoville ja alumiinille. Verkkokaupankäynnin kasvu lisää korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Metsä Board hakee tulevina vuosina nopeinta kasvua Amerikoista. Olemme Yhdysvaltojen suurimpia taivekartongin ja päällystetyn valkopintaisen ensikuitulainerin maahantuojia. Kasvuamme vauhdittavat Amerikoissa useat tekijät: korkealaatuisen kevyen taivekartongin paikallinen saatavuus on rajallista; jalostajat, joilla ei ole omaa kartonkituotantoa, etsivät vaihtoehtoisia toimittajia; ja ensikuitukartongista valmistetuilla tarjoilupakkauksilla on vahva kysyntä. Lisäksi halpakauppaketjujen ja verkkokaupankäynnin kasvu lisäävät korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Aasian ja Tyynenmeren alueella keskitymme korkean laadun segmenttiin ja tavoittelemme maltillista kasvua yhteistyössä merkkituotevalmistajien kanssa.

Markkinoiden yleiskatsaus

Kartongilla on erinomaiset kasvumahdollisuudet maailmanlaajuisesti

Kartongin kysyntään vaikuttavat useat megatrendit, kuten väestönkasvu, kasvavat käytettävissä olevat tulot, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Uhkakuvat valtamerten täyttymisestä muovijätteellä sekä kasvava tietoisuus resurssiniukkuudesta korostavat ympäristöasioiden merkitystä.

Kartonkituotteita valmistetaan joko ensi- tai kierrätyskuidusta. Metsä Boardin kartongit valmistetaan puhtaasta ensikuidusta, mikä tekee niistä turvallisen ruokapakkaamisessa. Monet ruokapakkauksia valmistavat yritykset vähentävät kierrätyskuidun käyttöä, sillä sen käyttöön liittyy riski mineraaliöljyjäämien siirtymisestä pakkauksesta elintarvikkeeseen. Korkealuokkaisen tuotekehityksen ansiosta Metsä Board pystyy valmistamaan mahdollisimman kevyitä tuotteita tinkimättä niiden laatuominaisuuksista. Kevyet tuotteet vähentävät raaka-aineiden tarvetta ja laskevat kuljetuskustannuksia.

Metsä Board on omavarainen sellussa. Ensikuitu valmistetaan uusiutuvasta luonnonvarasta – puusta. Puuta käytetään vastuullisesti: metsät kasvavat sekä Suomessa että Ruotsissa vuosittain enemmän kuin niitä käytetään.

Metsä Boardin tuotevalikoimaan kuuluu taivekartonkeja sekä valkoisia ensikuitulainereita. Taivekartonkia käytetään pääasiassa kuluttajatuotteiden, kuten laadukkaiden elintarvikkeiden sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaamisessa. Uuden ekstruusiopäällystyslinjan myötä Metsä Board laajensi tuotevalikoimaansa PE-päällystettyihin kartonkeihin, jotka soveltuvat tarjoilupakkaamiseen. Valkoista ensikuitulaineria käytetään painavampien tuotteiden pakkaamiseen esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudessa sekä hyllyvalmiissa pakkauksissa ja myynninedistämisessä. Lainereiden kysyntää kasvattaa muun muassa verkkokaupan kasvu erityisesti ylellisyystuotteissa.

Elinkaarensa lopussa kartonkipakkaukset voidaan kierrättää ja käyttää kierrätyskuidun valmistuksessa. Euroopassa yli 70 prosenttia paperista ja kartongista kierrätetään.

Kartonkiteollisuuden kannattavuuteen vaikuttavat yleinen taloustilanne, teollinen tuotanto, kilpailutilanne sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien ostovoima. Talouden laskusuhdanne ei ole vaikuttanut merkittävästi kartongin kysyntään, sillä monien lopputuotteiden, kuten elintarvikkeiden, kysyntä on luonteeltaan vakaata.

Euroopan taivekartonki- ja valkoisen ensikuitulainerin markkinat ovat keskittyneet viidelle suurimmalle valmistajalle, joiden osuus vastaa noin 85 prosenttia Euroopan kokonaiskapasiteetista näissä lajeissa.

Markkina-asema 

Suurimmat taivekartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Capacity % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 35 1335
Kilpailija 1 21 810
Kilpailija 2 10 400
Kilpailija 3 9 325
Kilpailija 4 7 250
Muut 18 685
*Yhteensä kapasiteetti : 3,9 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

 

Suurimmat valkoisen ensikuitukartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Kapasiteetti % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 33 690
Kilpailija 1 23 495
Kilpailija 2 14 310
Kilpailija 3 11 235
Kilpailija 4 8 165
Muut 10 225
*Yhteensä kapasiteetti : 2,1 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

 

Globaalissa taloudessa on merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa kartongin ja sellun kysynnän heikentymistä sekä hintojen laskua. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino saattaa vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin ja Metsä Boardin kannattavuuteen.

Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uuden tuotannon markkinoille saaminen ovat riippuvaisia onnistuneesta myynnin kasvattamisesta Euroopassa ja erityisesti Amerikoissa. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä.

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Kansainvälisesti on asetettu kriiseihin liittyviä pakotteita, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös kartonkien kysyntään ja siten Metsä Boardin tulokseen.

Eri maat ovat vuoden 2018 aikana asettaneet toistensa tuotteille uusia tuontitulleja ja muita kaupan rajoitteita, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta Metsä Boardin liiketoimintaan. Negatiivinen kehitys maailmankaupassa voisi jatkuessaan vaikuttaa heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Metsä Boardin kokonaiskustannuksista, sisältäen osuuden Metsä Fibren kustannuksista, puun osuus on yli neljännes. Puuraaka-aineen saannin vaikeutuminen tai äkillinen hinnannousu vaikuttaisi toteutuessaan heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Ilmastonmuutos saattaa lisätä sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä, tulvia ja kuivuutta ja heikentää tehtaiden tarvitseman prosessiveden saatavuutta sekä aiheuttaa katkoksia tuotannossa. Lisäksi sääolosuhteet voivat rajoittaa puuraaka-aineen saatavuutta. Toteutuessaan sään ääri-ilmiöillä voi olla negatiivinen vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen.

Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 74 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 50 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 8 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus on vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Koska tämän tilinpäätöstiedotteen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Boardin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys suhteessa yhtiön muihin päävaluuttoihin.

Metsä Board tilinpäätöstiedote 2018

 

Metsä Boardin 2018 vuosikertomuksessa on sivuilla 24–25 on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

 

LUE LISÄÄ

Print