Metsä Boardin alueelliset tavoitteet

Metsä Boardin suurimman markkina-alueen muodostavat Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia (EMEA). Olemme saavuttaneet vahvan markkina-asemamme Euroopassa pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, erityisesti merkkituotevalmistajien kanssa. Euroopassa turvallisuudella on yhä suurempi merkitys ruokapakkaamisessa. Kartonkia pidetään vahvana vaihtoehtona muoville ja alumiinille. Verkkokaupankäynnin kasvu lisää korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Metsä Board hakee tulevina vuosina nopeinta kasvua Amerikoista. Olemme Yhdysvaltojen suurimpia taivekartongin ja päällystetyn valkopintaisen ensikuitulainerin maahantuojia. Kasvuamme vauhdittavat Amerikoissa useat tekijät: korkealaatuisen kevyen taivekartongin paikallinen saatavuus on rajallista; jalostajat, joilla ei ole omaa kartonkituotantoa, etsivät vaihtoehtoisia toimittajia; ja ensikuitukartongista valmistetuilla tarjoilupakkauksilla on vahva kysyntä. Lisäksi halpakauppaketjujen ja verkkokaupankäynnin kasvu lisäävät korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Aasian ja Tyynenmeren alueella keskitymme korkean laadun segmenttiin ja tavoittelemme maltillista kasvua yhteistyössä merkkituotevalmistajien kanssa.

Markkinoiden yleiskatsaus

Ensikuitukartongit kestävän kulutuksen tukena

Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten väestönkasvu, globalisaatio, urbanisaatio ja ilmastonmuutos tukevat kuitupohjaisten, kierrätettävien ja kevyiden pakkausmateriaalien sekä -ratkaisujen kysyntää. Uhkakuvat valtamerten täyttymisestä muovijätteellä sekä kasvava tietoisuus resurssiniukkuudesta korostavat ympäristöasioiden merkitystä. Kartongit voivat vähentää muovin käyttöä tai korvata muovin monissa pakkausten loppukäyttökohteissa. Kartonkien ominaisuuksia kehittämällä niiden sovellusalueet laajenevat.

Uusiutuvasta, biopohjaisesta puukuidusta valmistettujen kartonkien kierrätysaste on erittäin korkea. Esimerkiksi Euroopassa 85 prosenttia kartongista kerätään kierrätystä varten, kun vastaava luku muovin osalta on 42 prosenttia (Eurostat). Kaikki Metsä Boardin kartongit ovat kierrätettäviä paikallisesta kierrätysinfrastruktuurista riippuen. Euroopassa puukuitu kiertää keskimäärin 3,6 kertaa vuodessa (Euroopan paperiteollisuuden järjestö CEPI). Kuitukierron liikkeessä pitäminen vaatii jatkuvaa ensikuituvirtaa, sillä puukuitua ei voi kierrättää rajattomasti, koska kuidut lyhenevät ja heikentyvät jokaisen kierrätyksen yhteydessä. Ensikuitukartongeilla saadaan hyviä ominaisuuksia pakkauksiin, joissa tarvitaan korkealaatuista painojälkeä tai erityistehosteita. Koska ensikuidut eivät sisällä tuntemattomia kemiallisia aineita, ne ovat turvallisin kuituvalinta elintarvikepakkauksiin. Metsä Boardin kartongit eivät muuta niihin pakatun tai niiltä tarjotun ruoan makua, hajua, väriä tai koostumusta. Kierrätyskuidut soveltuvat parhaiten loppukäyttöihin, joissa ensiluokkainen laatu tai hygienia ei ole välttämätöntä.

Metsä Boardin asema kartonkimarkkinalla

Metsä Board keskittyy ekologisten ja korkealaatuisten kartonkien tuotantoon. Tuotevalikoima sisältää taivekartonkeja ja valkoisia kraftlainereita. Taivekartonki käytetään pääasiassa kuluttajapakkauksiin, kuten elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja elektroniikkapakkauksiin. Valkoisia kraftlainereita käytetään monenlaisiin vähittäiskaupan tarpeisiin, kuten hyllyvalmiisiin pakkauksiin, myyntitelineisiin ja myyntipisteratkaisuihin. Ne tukevat tuotebrändien myynninedistämistä ja erottautumista myös kasvavassa verkkokaupassa, Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin valmistaja. Olemme myös globaalisti suurin päällystetyn valkoisen kraftlainerin valmistaja.

Teollisuuden kannattavuutta ohjaavat yleensä makrotaloudelliset tekijät, teollisuustuotanto, kilpailutilanne ja luonnollisesti asiakkaiden ja loppukäyttäjien kannattavuus. Kysyntä on suhteellisen riippumaton talouden laskusuhdanteista, koska monet loppukäyttötuotteista, kuten ruoka, ovat luonteeltaan vakaita.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlinerin markkinat Euroopassa ovat melko keskittyneet. Viiden suurimman tuottajan osuus kapasiteetista Euroopassa on 80–90 prosenttia.

Markkina-asema 

Suurimmat taivekartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Capacity % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 35 1350
Kilpailija 1 21 810
Kilpailija 2 10 400
Kilpailija 3 9 350
Kilpailija 4 6 250
Muut 19 740
Kilpailija #3 on ilmoittanut ostavansa Kilpailija #2:n.
*Yhteensä kapasiteetti : 3,9 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

 

Suurimmat valkoisen ensikuitukartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Kapasiteetti % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 28 675
Kilpailija 1 23 543
Kilpailija 2 15 370
Kilpailija 3 13 320
Kilpailija 4 8 200
Muut 12 290
*Yhteensä kapasiteetti : 2,4 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Arvioitu tammi–joulukuun 2020 tulostiedotteessa

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä Metsä Boardin tuotannossa sekä toimintaketjuissa. Pandemian aiheuttama maailmantalouden hidastuminen voi vähentää Metsä Boardin tuotteiden kysyntää ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen lähitulevaisuudessa. Lisäksi Metsä Boardin asiakkaiden kassatilanteen heikkeneminen tai hidastunut maksukäyttäytyminen voivat vaikuttaa Metsä Boardin kassavirtaan ja johtaa luottotappioihin. Pandemia voi myös aiheuttaa lisäkustannuksia, esimerkiksi kuljetuskapasiteetin saatavuuden heikentyessä.

Globaalissa taloudessa on myös muita merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa kartongin ja sellun kysynnän heikentymistä sekä hintojen laskua. Kysynnän ja tarjonnan epätasa-paino saattaa vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin ja Metsä Boardin kannattavuuteen.

Eri maat ovat asettaneet toistensa tuotteille tuontitulleja ja muita kaupan rajoitteita, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta Metsä Boardin liiketoimintaan. Negatiivinen kehitys maailmankaupassa voisi jatkuessaan vaikuttaa heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Kansainvälisesti on asetettu kriiseihin liittyviä pakotteita, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös kartonkien kysyntään ja siten Metsä Boardin tulokseen.

Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uusien tuotteiden markkinoille saaminen ovat riippuvaisia myynnin onnistumisesta. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä. Lisäksi eri pakkausmateriaalien hyväksyttävyyteen ja verotukseen liittyy sääntelyriskejä.

Metsä Boardin tuotannosta suurin osa on Suomessa. Historiassa Suomessa on ollut useita työmarkkinariitoja sekä metsäteollisuudessa että metsäteollisuustuottei-den jakeluketjussa. Nämä voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotantomääriin ja asiakastoimituksiin sekä heikentää yhtiön kilpailuasemaa ja kannattavuutta.

Metsä Boardin kokonaiskustannuksista puun osuus on yli neljännes. Puuraaka-aineen saannin vaikeutuminen tai äkillinen hinnannousu vaikuttaisi toteutuessaan heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Metsä Boardilla ilmastoriskit koskevat erityisesti metsiä sekä energian ja veden käyttöä. Sääntely voi ohjata metsien tulevaa käyttöä. Lisäksi sääntely ilmastonmuu-toksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vä-hentämiseksi voi aiheuttaa merkittäviä muutostarpeita tuotantoteknologiassa sekä lisätä kustannuksia. Vähähiilisessä taloudessa tuotteiden kysyntä ja tarjonta voivat poiketa nykytilanteesta. Ilmastonmuutos saattaa lisätä sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä, tulvia ja kuivuutta ja heikentää tehtaiden tarvitseman proses-siveden ja sähkön saatavuutta sekä aiheuttaa katkoksia tuotannossa. Lisäksi sääolosuhteet voivat rajoittaa puuraaka-aineen saatavuutta. Toteutuessaan ilmastoriskeillä voi olla negatiivinen vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen.

Sellun markkinahinnan muutoksilla on merkittävä vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen. Vuodesta 2021 alkaen Metsä Boardin vuosittainen kokonaissellupositio on noin 400 000 tonnia ylijäämäinen. Markkinasellun hinnan 10 prosentin laskulla (nousulla) on vuositasolla noin 30 miljoonan euron negatiivinen (positiivinen) vaikutus yhtiön liiketulokseen.

Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 62 miljoonan euron positiivi-nen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 42 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 9 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus on vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Koska tämän tilinpäätöstiedotteen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Boardin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys suhteessa yhtiön muihin päävaluuttoihin.

Metsä Boardin vuoden 2019 vuosikertomuksen sivuilla 44–47 on lisää tietoa pidemmän aikavälin riskeistä sekä riskienhallinnasta.
Print