Metsä Boardin alueelliset tavoitteet ja kysyntänäkymät


Metsä Boardin kartonkitoimitusten maantieteellinen jakauma ja kysyntänäkymät​AMERICAS
​EMEA
​APAC
​Osuus kartonkitoimituksista vuonna 202
​27 %
​68 %
​5 %
​Toimitusmäärät vuonna 2020
 • 274 000 tonnia taivekartonkia
 • 210 000 tonnia valkoista kraftlaineria​
 • 866 000 tonnia taivekartonkia
 • 369 000 tonnia valkoista kraftlaineria​
 • 83 000 tonnia taivekartonkia
 • 9 000 tonnia valkoista kraftlaineria​
​Alueellinen painopiste
 • Jatkuva kasvu Pohjois-Amerikassa​
 • Vahvan markkina-aseman säilyttäminen Euroopassa
 • Painopiste korkealaatuisissa pakkauksissa valituissa loppukäyttösegmenteissä
​Taivekartongin kysyntänäkymät
 • Korkealaatuisten kevyiden kartonkien, kuten taivekartongin rajoitettu paikallinen saatavuus
 • Ekologisten ruoka- ja tarjoilupakkausten kysynnän kasvu ​
 • Ympäristötietoisuus ja sääntely tukevat kierrätettävien pakkausmateriaalien kysyntää
 • Elintarviketurvallisuuden vaatimukset suosivat puhtaita ensikuitukartonkeja​
 • Keskiluokan kasvu lisää kuluttajien ostovoimaa ja pakattujen tuotteiden kysyntää

​Valkoiste kraftlainereiden kysyntänäkymät
 • Korkealaatuisten päällystettyjen kraftlainereiden rajoitettu saatavuus
 • Hyllyvalmiiden myymäläpakkausten kysynnän kasvu
 • Tuotebrändien myynninedistäminen ja erottautuminen kasvavassa verkkokaupassa​
 • ​Hyllyvalmiiden myymäläpakkausten kysynnän kasvu
 • Verkkokaupan kasvu

Markkinoiden yleiskatsaus

Ensikuitukartongit kestävän kulutuksen tukena

Ympäristöystävällinen tuote, joka tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille pakkausmateriaaleille

Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten väestönkasvu, globalisaatio, urbanisaatio ja ilmastonmuutos tukevat kuitupohjaisten, kierrätettävien ja kevyiden pakkausmateriaalien sekä -ratkaisujen kysyntää. Vastuullisesti valmistettu ensikuitukartonki tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille. Uhkakuvat valtamerten täyttymisestä muovijätteellä sekä kasvava tietoisuus resurssiniukkuudesta korostavat ympäristöasioiden merkitystä. Kartongit voivat vähentää muovin käyttöä tai korvata muovin monissa pakkausten loppukäyttökohteissa. Pakkaussuunnittelulla voidaan pienentää ympäristövaikutuksia mm. optimoimalla materiaalin käyttöä, varmistamalla pakkauksen sopivuus tarkoitukseensa, ja suunnittelemalla pakkaus kierrätettäväksi käytön jälkeen.

Kartongeilla on korkea kierrätysaste

Uusiutuvasta, biopohjaisesta puukuidusta valmistettujen kartonkien kierrätysaste on erittäin korkea. Esimerkiksi Euroopassa paperi- ja kartonkipakkausten kierrätysaste on 83 prosenttia, kun vastaava luku muovin osalta on 42 prosenttia (Eurostat). Kaikki Metsä Boardin kartongit ovat kierrätettäviä ja/tai kompostoituvia paikallisesta kierrätysinfrastruktuurista riippuen. Kuitukierron liikkeessä pitäminen vaatii jatkuvaa ensikuituvirtaa, sillä puukuitua ei voi kierrättää rajattomasti, koska kuidut lyhenevät ja heikentyvät jokaisen kierrätyksen yhteydessä. Euroopassa puukuitu kiertää keskimäärin 3,6 kertaa vuodessa (Euroopan paperiteollisuuden järjestö CEPI). Metsä Board toimii aktiivisesti osana 4evergreen ja European Paper Packaging Alliance -yhteisöjä, jotka edistävät kuitupohjausten pakkausten ja ruoka- ja tarjoilupakkausten kierrätettävyyttä.

Ensikuitukartonki on puhdas ja turvallinen vaihtoehto

Ensikuitukartongeilla saadaan hyviä ominaisuuksia pakkauksiin, joissa tarvitaan korkealaatuista painojälkeä tai erityistehosteita. Ensikuitukartonki on myös kestävä ja turvallinen vaihtoehto: vain ensikuitujen alkuperä voidaan jäljittää metsään asti, ja ensikuidut ovat luonnollisesti puhtaita eivätkä sisällä tuntemattomia kemikaaleja. Metsä Boardin kartongit eivät muuta niihin pakatun tai niiltä tarjotun ruoan makua, hajua, väriä tai koostumusta. Kierrätyskuidut soveltuvat parhaiten loppukäyttöihin, joissa laatu, tuoteturvallisuus tai hygieniatekijät eivät ole välttämätöntä.

Metsä Boardin asema kartonkimarkkinalla

Metsä Board keskittyy vastuullisesti valmistettuihin korkealaatuisiin ensikuitukartonkeihin. Yhtiön tuotevalikoima sisältää taivekartonkeja ja valkoisia kraftlainereita. Metsä Boardin taivekartonkia käytetään pääasiassa kuluttajapakkauksiin, kuten elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja elektroniikkapakkauksiin. Valkoisia kraftlainereita käytetään monenlaisiin vähittäiskaupan tarpeisiin, kuten hyllyvalmiisiin pakkauksiin, myyntitelineisiin ja myyntipisteratkaisuihin. Metsä Boardin kraftlainerit tukevat tuotebrändien myynninedistämistä ja erottautumista myös kasvavassa verkkokaupassa. Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin valmistaja. Yhtiö on myös globaalisti suurin päällystetyn valkoisen kraftlainerin valmistaja.

Kartonkiteollisuuden kannattavuutta ohjaavat yleiset makrotaloudelliset tekijät, teollisuustuotanto, kilpailutilanne ja luonnollisesti asiakkaiden ja loppukäyttäjien kannattavuus. Kysyntä on suhteellisen riippumaton talouden suhdannevaihteluista, koska ensikuitukartonkien loppukäyttö, kuten elintarvike- ja lääkepakkaaminen, on luonteeltaan vakaata.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlinerin markkinat Euroopassa ovat melko keskittyneet. Viiden suurimman tuottajan osuus Euroopassa valmistetusta kokonaiskapasiteetista yli 80 prosenttia.

Markkinaosuudet  Euroopassa

Suurimmat taivekartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Capacity % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 35 1350
Kilpailija 1 21 975
Kilpailija 2 10 400
Kilpailija 3 9 350
Kilpailija 4 6 260
Muut 19 710
Kilpailija #3 on ilmoittanut ostavansa kilpailijat #2 ja #4.
*Yhteensä kapasiteetti : 4,0 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

 

Suurimmat valkoisen ensikuitukartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Kapasiteetti % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 28 675
Kilpailija 1 23 543
Kilpailija 2 15 370
Kilpailija 3 13 320
Kilpailija 4 8 200
Muut 12 290
*Yhteensä kapasiteetti : 2,4 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Arvioitu tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksessa

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä Metsä Boardin tuotannossa sekä toimintaketjuissa. Toisaalta pandemian aikainen elvyttävä rahapolitiikka yhdistettynä pandemiasta toipumisen myönteisiin talousvaikutuksiin voi johtaa talouden ylikuumenemiseen, jonka purkautumisella voi olla äkillisiä negatiivisia vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta Metsä Boardin tuotteiden kysyntään ja yhtiön kannattavuuteen. Lisäksi Metsä Boardin asiakkaiden kassatilanteen heikkeneminen tai hidastunut maksukäyttäytyminen voivat vaikuttaa Metsä Boardin kassavirtaan ja johtaa luottotappioihin.

Globaalin kuljetuskapasiteetin saatavuuden heikentyminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia tai rajoittaa kokonaan kartonki- ja sellutoimituksia ja vaikuttaa siten negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Globaalissa taloudessa on myös muita merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa kartongin ja sellun kysynnän heikentymistä sekä hintojen laskua. Kysynnän ja tarjonnan epätasa-paino saattaa vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin ja Metsä Boardin kannattavuuteen.

Eri maat ovat asettaneet toistensa tuotteille tuontitulleja ja muita kaupan rajoitteita, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta Metsä Boardin liiketoimintaan. Negatiivinen kehitys maailmankaupassa voisi jatkuessaan vaikuttaa heikentävästi Metsä Boardin kannattavuuteen.

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Kansainvälisesti on asetettu kriiseihin liittyviä pakotteita, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös kartonkien kysyntään ja siten Metsä Boardin kannattavuuteen.

Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uusien tuotteiden markkinoille saaminen ovat riippuvaisia myynnin onnistumisesta. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä. Lisäksi eri pakkausmateriaalien hyväksyttävyyteen ja verotukseen liittyy sääntelyriskejä.

Metsä Boardin tuotannosta suurin osa on Suomessa. Historiassa Suomessa on ollut useita työmarkkinariitoja sekä metsäteollisuudessa että metsäteollisuustuotteiden jakeluketjussa. Nämä voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotantomääriin ja asiakastoimituksiin sekä heikentää yhtiön kilpailuasemaa ja kannattavuutta.

Metsä Boardin kokonaiskustannuksista puun osuus on yli neljännes. Puuraaka-aineen saannin vaikeutuminen tai äkillinen hinnannousu vaikuttaisi toteutuessaan heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Metsä Boardilla ilmastoriskit koskevat erityisesti metsiä sekä energian ja veden käyttöä. Sääntely voi ohjata metsien tulevaa käyttöä. Lisäksi sääntely ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voi aiheuttaa merkittäviä muutostarpeita tuotantoteknologiassa sekä lisätä kustannuksia. Vähähiilisessä taloudessa tuotteiden kysyntä ja tarjonta voivat poiketa nykytilanteesta. Ilmastonmuutos saattaa lisätä sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä, tulvia ja kuivuutta ja heikentää tehtaiden tarvitseman prosessiveden ja sähkön saatavuutta sekä aiheuttaa katkoksia tuotannossa. Lisäksi sääolosuhteet voivat rajoittaa puuraaka-aineen saatavuutta. Toteutuessaan ilmastoriskeillä voi olla negatiivinen vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen.

Sellun markkinahinnan muutoksilla on merkittävä vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen. Yhtiön vuosittainen kokonaissellupositio on noin 400 000 tonnia ylijäämäi-nen huomioiden Husumin sellutehtaan vähemmistöomistuksen. Markkinasellun hinnan 10 prosentin laskulla (nousulla) on vuositasolla noin 30 miljoonan euron negatiivinen (positiivinen) vaikutus yhtiön liiketulokseen.

Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 75 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 45 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 9 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus on vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Koska tämän puolivuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Boardin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys suhteessa yhtiön muihin päävaluuttoihin.

Metsä Boardin vuoden 2020 vuosikertomuksessa sivuilla 53–55 on lisää tietoa pidemmän aikavälin riskeistä sekä riskienhallinnasta
.

Lähde: Metsä Boardin tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsaus.


Print