Toiminta-
ympäristö

Kasvutekijät

               

Markkinoihin ja Metsä Boardin vaikuttavat tekijät

Globalisaatio
Esimerkiksi
–globaalien brändien yhtenäistäminen
–logistiikan korostuva merkitys

Teknologia
Esimerkiksi
– uudet innovaatiot, jotka hyödyntävät puukuitua
–digitalisaatio ja automaatio muuttavat liiketoimintaa

Kestävä kehitys
Esimerkiksi
–resurssitehokkuuden merkitys kasvaa
–sosiaalinen vastuu ulottuu koko arvo-ketjuun

Kulutus
Esimerkiksi
–kulutus lisääntyy globaalisti
–kestävästi tuotetun pakkaamisen kysyntä kasvaa

Metsä Boardin alueelliset tavoitteet

Metsä Boardin suurimman markkina-alueen muodostavat Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia (EMEA). Olemme saavuttaneet vahvan markkina-asemamme Euroopassa pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, erityisesti merkkituotevalmistajien kanssa. Euroopassa turvallisuudella on yhä suurempi merkitys ruokapakkaamisessa. Kartonkia pidetään vahvana vaihtoehtona muoville ja alumiinille. Verkkokaupankäynnin kasvu lisää korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Metsä Board hakee tulevina vuosina nopeinta kasvua Amerikoista. Olemme Yhdysvaltojen suurimpia taivekartongin ja päällystetyn valkopintaisen ensikuitulainerin maahantuojia. Kasvuamme vauhdittavat Amerikoissa useat tekijät: korkealaatuisen kevyen taivekartongin paikallinen saatavuus on rajallista; jalostajat, joilla ei ole omaa kartonkituotantoa, etsivät vaihtoehtoisia toimittajia; ja ensikuitukartongista valmistetuilla tarjoilupakkauksilla on vahva kysyntä. Lisäksi halpakauppaketjujen ja verkkokaupankäynnin kasvu lisäävät korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Aasian ja Tyynenmeren alueella keskitymme korkean laadun segmenttiin ja tavoittelemme maltillista kasvua yhteistyössä merkkituotevalmistajien kanssa.

Markkinoiden yleiskatsaus

Kartongilla on erinomaiset kasvumahdollisuudet maailmanlaajuisesti

Kartongin kysyntään vaikuttavat useat megatrendit, kuten väestönkasvu, kasvavat käytettävissä olevat tulot, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Uhkakuvat valtamerten täyttymisestä muovijätteellä sekä kasvava tietoisuus resurssiniukkuudesta korostavat ympäristöasioiden merkitystä.

Kartonkituotteita valmistetaan joko ensi- tai kierrätyskuidusta. Metsä Boardin kartongit valmistetaan puhtaasta ensikuidusta, mikä tekee niistä turvallisen ruokapakkaamisessa. Monet ruokapakkauksia valmistavat yritykset vähentävät kierrätyskuidun käyttöä, sillä sen käyttöön liittyy riski mineraaliöljyjäämien siirtymisestä pakkauksesta elintarvikkeeseen. Korkealuokkaisen tuotekehityksen ansiosta Metsä Board pystyy valmistamaan mahdollisimman kevyitä tuotteita tinkimättä niiden laatuominaisuuksista. Kevyet tuotteet vähentävät raaka-aineiden tarvetta ja laskevat kuljetuskustannuksia.

Metsä Board on omavarainen sellussa. Ensikuitu valmistetaan uusiutuvasta luonnonvarasta – puusta. Puuta käytetään vastuullisesti: metsät kasvavat sekä Suomessa että Ruotsissa vuosittain enemmän kuin niitä käytetään.

Metsä Boardin tuotevalikoimaan kuuluu taivekartonkeja sekä valkoisia ensikuitulainereita. Taivekartonkia käytetään pääasiassa kuluttajatuotteiden, kuten laadukkaiden elintarvikkeiden sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaamisessa. Uuden ekstruusiopäällystyslinjan myötä Metsä Board laajensi tuotevalikoimaansa PE-päällystettyihin kartonkeihin, jotka soveltuvat tarjoilupakkaamiseen. Valkoista ensikuitulaineria käytetään painavampien tuotteiden pakkaamiseen esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudessa sekä hyllyvalmiissa pakkauksissa ja myynninedistämisessä. Lainereiden kysyntää kasvattaa muun muassa verkkokaupan kasvu erityisesti ylellisyystuotteissa.

Elinkaarensa lopussa kartonkipakkaukset voidaan kierrättää ja käyttää kierrätyskuidun valmistuksessa. Euroopassa yli 70 prosenttia paperista ja kartongista kierrätetään.

Kartonkiteollisuuden kannattavuuteen vaikuttavat yleinen taloustilanne, teollinen tuotanto, kilpailutilanne sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien ostovoima. Talouden laskusuhdanne ei ole vaikuttanut merkittävästi kartongin kysyntään, sillä monien lopputuotteiden, kuten elintarvikkeiden, kysyntä on luonteeltaan vakaata.

Euroopan taivekartonki- ja valkoisen ensikuitulainerin markkinat ovat keskittyneet viidelle suurimmalle valmistajalle, joiden osuus vastaa noin 85 prosenttia Euroopan kokonaiskapasiteetista näissä lajeissa.

Kiina vauhdittaa sellun maailmanlaajuista kysyntä-tarjontatilannetta

Metsä Boardin ylijäävät selluvolyymit (BCTMP, pitkäkuituinen kemiallinen sellu ja lyhytkuituinen sellu) myydään markkinoille. Sellun maailmanlaajuiseen kysyntään vaikuttaa pääasiassa kasvava pehmopaperituotanto, kun taas päällystämättömien ja päällystettyjen hienopapereiden kysyntä laskee. Kysynnänkasvu on pysähtynyt Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, erityisesti Kiinassa, kysyntä puolestaan kasvaa edelleen vahvasti.

Sellun hinta vaihtelee tyypillisesti kartongin hintoja enemmän maailmanlaajuisen kysyntä-tarjontatilanteen mukaan.

Metsä Boardin osakkuusyhtiön Metsä Fibren Äänekoskella elokuussa 2017 käynnistynyt uuden sukupolven biotuotetehdas oli Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Uusi biotuotetehdas kasvattaa Metsä Boardin vuosittaista sellukapasiteettia noin 200 000 tonnia vuodesta 2018 alkaen.

Verrokit

Taivekartonkikapasiteetit Euroopassa (1 000 tonnia vuodessa)*

Yritys Capacity % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 37 1320
Stora Enso 21 750
Kotkamills 11 400
Mayr-Melnhof 9 340
International Paper 7 250
Muut 16 525
*Yhteensä kapasiteetti : 3,6 milj. tonnia
Lähde: Pöyry Management Consulting ja Metsä Board

 

Valkoisen ensikuitulainerin kapasiteetit Euroopassa (1 000 tonnia vuodessa)*

Yritys Kapasiteetti % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 31 680
Smurfit Kappa 23 495
Mondi 13 290
BillerudKorsnäs 11 235
SCA 8 165
Muut 14 325
*Yhteensä kapasiteetti : 2,2 milj. tonnia
Lähde: Pöyry Management Consulting ja Metsä Board

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

 

 

Tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta

Globaalissa ja erityisesti euroalueen taloudessa on merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa kartongin ja sellun kysynnän heikentymistä sekä hintojen laskua. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino saattaa vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin ja Metsä Boardin kannattavuuteen.
Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uuden tuotannon markkinoille saaminen ovat riippuvaisia onnistuneesta myynnin kasvattamisesta Euroopassa ja erityisesti Amerikoissa. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä.

 

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Kansainvälisesti on asetettu kriiseihin liittyviä pakotteita, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös kartonkien kysyntään ja siten Metsä Boardin tulokseen. Negatiivinen kehitys kansainvälisessä vapaakaupassa vaikuttaisi toteutuessaan heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Boardin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys suhteessa yhtiön muihin päävaluuttoihin.

Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 64 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 38 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 7 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Metsä Boardin vuoden 2016 vuosikertomuksessa on sivuilla 24–25 on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

 

LUE LISÄÄ

Print