Metsä Boardin alueelliset tavoitteet

Metsä Boardin suurimman markkina-alueen muodostavat Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia (EMEA). Olemme saavuttaneet vahvan markkina-asemamme Euroopassa pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, erityisesti merkkituotevalmistajien kanssa. Euroopassa turvallisuudella on yhä suurempi merkitys ruokapakkaamisessa. Kartonkia pidetään vahvana vaihtoehtona muoville ja alumiinille. Verkkokaupankäynnin kasvu lisää korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Metsä Board hakee tulevina vuosina nopeinta kasvua Amerikoista. Olemme Yhdysvaltojen suurimpia taivekartongin ja päällystetyn valkopintaisen ensikuitulainerin maahantuojia. Kasvuamme vauhdittavat Amerikoissa useat tekijät: korkealaatuisen kevyen taivekartongin paikallinen saatavuus on rajallista; jalostajat, joilla ei ole omaa kartonkituotantoa, etsivät vaihtoehtoisia toimittajia; ja ensikuitukartongista valmistetuilla tarjoilupakkauksilla on vahva kysyntä. Lisäksi halpakauppaketjujen ja verkkokaupankäynnin kasvu lisäävät korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Aasian ja Tyynenmeren alueella keskitymme korkean laadun segmenttiin ja tavoittelemme maltillista kasvua yhteistyössä merkkituotevalmistajien kanssa.

Markkinoiden yleiskatsaus

Kartongilla on erinomaiset kasvumahdollisuudet maailmanlaajuisesti

Kartongin kysyntään vaikuttavat useat megatrendit, kuten väestönkasvu, kasvavat käytettävissä olevat tulot, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Uhkakuvat valtamerten täyttymisestä muovijätteellä sekä kasvava tietoisuus resurssiniukkuudesta korostavat ympäristöasioiden merkitystä.

Kartonkituotteita valmistetaan joko ensi- tai kierrätyskuidusta. Metsä Boardin kartongit valmistetaan puhtaasta ensikuidusta, mikä tekee niistä turvallisen ruokapakkaamisessa. Monet ruokapakkauksia valmistavat yritykset vähentävät kierrätyskuidun käyttöä, sillä sen käyttöön liittyy riski mineraaliöljyjäämien siirtymisestä pakkauksesta elintarvikkeeseen. Korkealuokkaisen tuotekehityksen ansiosta Metsä Board pystyy valmistamaan mahdollisimman kevyitä tuotteita tinkimättä niiden laatuominaisuuksista. Kevyet tuotteet vähentävät raaka-aineiden tarvetta ja laskevat kuljetuskustannuksia.

Metsä Board on omavarainen sellussa. Ensikuitu valmistetaan uusiutuvasta luonnonvarasta – puusta. Puuta käytetään vastuullisesti: metsät kasvavat sekä Suomessa että Ruotsissa vuosittain enemmän kuin niitä käytetään.

Metsä Boardin tuotevalikoimaan kuuluu taivekartonkeja sekä valkoisia ensikuitulainereita. Taivekartonkia käytetään pääasiassa kuluttajatuotteiden, kuten laadukkaiden elintarvikkeiden sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaamisessa. Uuden ekstruusiopäällystyslinjan myötä Metsä Board laajensi tuotevalikoimaansa PE-päällystettyihin kartonkeihin, jotka soveltuvat tarjoilupakkaamiseen. Valkoista ensikuitulaineria käytetään painavampien tuotteiden pakkaamiseen esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudessa sekä hyllyvalmiissa pakkauksissa ja myynninedistämisessä. Lainereiden kysyntää kasvattaa muun muassa verkkokaupan kasvu erityisesti ylellisyystuotteissa.

Elinkaarensa lopussa kartonkipakkaukset voidaan kierrättää ja käyttää kierrätyskuidun valmistuksessa. Euroopassa yli 70 prosenttia paperista ja kartongista kierrätetään.

Kartonkiteollisuuden kannattavuuteen vaikuttavat yleinen taloustilanne, teollinen tuotanto, kilpailutilanne sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien ostovoima. Talouden laskusuhdanne ei ole vaikuttanut merkittävästi kartongin kysyntään, sillä monien lopputuotteiden, kuten elintarvikkeiden, kysyntä on luonteeltaan vakaata.

Euroopan taivekartonki- ja valkoisen ensikuitulainerin markkinat ovat keskittyneet viidelle suurimmalle valmistajalle, joiden osuus vastaa noin 85 prosenttia Euroopan kokonaiskapasiteetista näissä lajeissa.

Markkina-asema 

Suurimmat taivekartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Capacity % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 35 1335
Kilpailija 1 21 810
Kilpailija 2 10 400
Kilpailija 3 9 325
Kilpailija 4 7 250
Muut 18 685
*Yhteensä kapasiteetti : 3,9 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

 

Suurimmat valkoisen ensikuitukartongin valmistajat Euroopassa*

Yritys Kapasiteetti % Kapasiteetti: tonnia/vuosi (tuhatta)
Metsä Board 33 690
Kilpailija 1 23 495
Kilpailija 2 14 310
Kilpailija 3 11 235
Kilpailija 4 8 165
Muut 10 225
*Yhteensä kapasiteetti : 2,1 milj. tonnia
Lähde: Metsä Board

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

 

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä Metsä Boardin tuotannossa sekä toimintaketjuissa. Pandemian aiheuttama maailmantalouden hidastuminen voi vähentää Metsä Boardin tuotteiden kysyntää ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen lähitulevaisuudessa. Lisäksi Metsä Boardin asiakkaiden kassatilanteen heikkeneminen tai hidastunut maksukäyttäytyminen voivat vaikuttaa Metsä Boardin kassavirtaan ja johtaa luottotappioihin. Globaalissa taloudessa on myös muita merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa kartongin ja sellun kysynnän heikentymistä sekä hintojen laskua. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino saattaa vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin ja Metsä Boardin kannattavuuteen.

Eri maat ovat asettaneet toistensa tuotteille tuontitulleja ja muita kaupan rajoitteita, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta Metsä Boardin liiketoimintaan.

Negatiivinen kehitys maailmankaupassa voisi jatkuessaan vaikuttaa heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Kansainvälisesti on asetettu kriiseihin liittyviä pakotteita, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös kartonkien kysyntään ja siten Metsä Boardin tulokseen.

Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uusien tuotteiden markkinoille saaminen ovat riippuvaisia myynnin onnistumisesta. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä.

Metsä Boardin tuotannosta suurin osa on Suomessa. Historiassa Suomessa on ollut useita työmarkkinariitoja sekä metsäteollisuudessa että metsäteollisuustuotteiden jakeluketjussa. Nämä voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotantomääriin ja asiakastoimituksiin sekä heikentää yhtiön kilpailuasemaa ja kannattavuutta.

Metsä Boardin kokonaiskustannuksista puun osuus on yli neljännes. Puuraaka-aineen saannin vaikeutuminen tai äkillinen hinnannousu vaikuttaisi toteutuessaan heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Metsä Boardilla ilmastoriskit koskevat erityisesti metsiä sekä energian ja veden käyttöä. Sääntely voi ohjata metsien tulevaa käyttöä. Lisäksi sääntely ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voi aiheuttaa merkittäviä muutostarpeita tuotantoteknologiassa sekä lisätä kustannuksia. Vähähiilisessä taloudessa tuotteiden kysyntä ja tarjonta voivat poiketa nykytilanteesta. Ilmastonmuutos saattaa lisätä sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä, tulvia ja kuivuutta ja heikentää tehtaiden tarvitseman prosessiveden ja sähkön saatavuutta sekä aiheuttaa katkoksia tuotannossa. Lisäksi sääolosuhteet voivat rajoittaa puuraaka-aineen saatavuutta. Toteutuessaan ilmastoriskeillä voi olla negatiivinen vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen.

Sellun markkinahinnan muutoksilla on merkittävä vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen. Metsä Boardin vuosittainen kokonaissellupositio on noin 600 000 tonnia ylijäämäinen. Markkinasellun hinnan 10 prosentin laskulla (nousulla) on vuositasolla noin 30 miljoonan euron negatiivinen (positiivinen) vaikutus yhtiön liiketulokseen.

Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 64 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 40 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 8 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus on vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Boardin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys suhteessa yhtiön muihin päävaluuttoihin.

Metsä Boardin vuoden 2019 vuosikertomuksen  sivuilla 44–47 on lisää tietoa pidemmän aikavälin riskeistä sekä riskienhallinnasta.

 

LUE LISÄÄ

Print