Toimitusjohtajana 1.10.2014 aloittanut Mika Joukio (s. 1964) on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevan hallinnon johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että yhtiön kirjanpito on hoidettu lain mukaisesti ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimintaa ja vastaa liiketoimintojen valvonnasta ja ohjaamisesta.

Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus, joka on hallituksen hyväksymä. Hallitus valvoo toimitusjohtajan toimintaa ja antaa arvionsa siitä kerran vuodessa. Toimitusjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, palkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei optioista eikä johdon osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Toimitusjohtaja on lisäeläkejärjestelyillä oikeutettu jäämään eläkkeelle 62-vuotiaana. Hänen eläkkeensä taso on 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Toimitusjohtajan etuusperusteisen eläkevakuutuksen kustannus yhtiölle oli vuonna 2019 yhteensä 538 995 euroa.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja voidaan irtisanoa hallituksen päätöksellä ilman eri syytä. Toimitusjohtaja voi myös irtisanoutua tehtävästään. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Hallitus voi kuitenkin päättää, että toimitusjohtajan toimisuhde yhtiöön päättyy ilman irtisanomisaikaa. Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan sijainen

Hallitus voi halutessaan nimetä toimitusjohtajalle sijaisen. Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan tehtävistä toimitusjohtajan ollessa estynyt. Yhtiön toimitusjohtajalle ei tällä hetkellä ole nimitetty sijaista.

Johtoryhmä

Metsä Boardin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Mika Joukio, talousjohtaja Jussi Noponen, myynti- ja markkinointijohtaja Sari Pajari, kehitysjohtaja Ari Kiviranta, tuotantojohtaja Harri Pihlajaniemi ja henkilöstöjohtaja Camilla Wikström.

Johtoryhmän jäsenillä on kirjalliset työ- tai toimisopimukset. Heillä ei toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ole lakisääteisestä eläketurvasta poikkeavia eläkejärjestelyjä. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Johtoryhmän tehtäviä ja vastuualueita ovat muun muassa investointien suunnittelu, yhtiön strategisten suuntaviivojen laatiminen ja valmistelu, resurssien kohdentaminen, juoksevien toimintojen valvonta ja yhtiön hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.

Close

Mika Joukio

s. 1964

Diplomi-insinööri, MBA
Toimitusjohtaja

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 1990. Metsä Boardin johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus:
Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja (2012–2014)
Metsä Board Oyj, Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja (2006–2012)
Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro ja Metsä Board Tako (2006)
Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro (2005–2006)
Metsä Board Oyj, asiakaspalvelu- ja logistiikkajohtaja (2004–2005)
Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Äänekoski (2001–2004)
Useita liiketoiminnan johtotehtäviä Metsä Board Oyj:ssä vuodesta 1990 alkaen.

Keskeiset luottamustehtävät:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2019–)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Jussi Noponen

s. 1975

Diplomi-insinööri
Talousjohtaja

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2000. Metsä Boardin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016.

Keskeinen työkokemus:
Metsä Group, Senior Vice President, Group Finance (2009–2016)
Metsä Board Oyj, Senior Vice President, Business Control, Graphic Papers -liiketoiminta (2008)
Metsä Board Oyj, Vice President, Group Business Control (2006–2008)
Metsä Board Oyj, Business Controller, Folding Cartons -liiketoiminta (2003–2006)
Nokia Oyj (1999–2000) ja Metsä Group (2000–2003), SAP-järjestelmän käyttöönottoprojekteja 

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Ari Kiviranta

s. 1963

Tekniikan tohtori
Kehitysjohtaja

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 1993. Metsä Boardin johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus:
Metsä Board Oyj, tuotanto- ja teknologiajohtaja (2015–2017)
Metsä Board Oyj, Cartonboard-liiketoiminta-alueen johtaja (2014)
Metsä Board Zanders GmbH, toimitusjohtaja ja tehtaanjohtaja (2012–2013)
Metsä Board Oyj, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Consumer Packaging -liiketoiminta-alue (2008–2012) ja tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro ja Metsä Board Tako (2009–2010)
Metsä Board Zanders GmbH, tuotantojohtaja (2004–2008)
Metsä Board Oyj, tutkimus- ja kehitysjohtaja (2001–2004)
Metsä Board Oyj, päällikkö, prosessikehitys (1999–2001)
Valmet Oyj, tuotekehityspäällikkö (1997–1999)
Valmet Oyj, USA, tutkimus- ja kehityspäällikkö (1995–1997)
Metsä Board Oyj, kehityspäällikkö (1993–1995) 

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Sari Pajari

s. 1968

Diplomi-insinööri
Myynti- ja markkinointijohtaja

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2007. Metsä Boardin johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.

Keskeinen työkokemus:
Metsä Board Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja (2011–2017)
Metsä Group, tietohallintojohtaja (2009–2011)
Metsä Group, johtaja, konsernin tietohallinto (2007–2009)
IBM Oyj, johtava konsultti ja Business Development Executive (2002–2007)
PwC Management Consulting, johtava strategiakonsultti (2000–2002)
Jaakko Pöyry Consulting, useita tehtäviä (konsultti, johtava konsultti, johtaja) Suomessa ja USA:ssa (1990–2000)

Keskeiset luottamustehtävät:
Suominen Oyj, hallituksen jäsen  (2019–)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Harri Pihlajaniemi

​s. 1970

Diplomi-insinööri
Tuotantojohtaja

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2017. Metsä Boardin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.

Keskeinen työkokemus:
Stora Enso Oyj, Vice President, Operations Excellence & Investments (2012–2017)
Stora Enso Oyj, tehtaanjohtaja, Publication Paper, Veitsiluodon tehdas (2011–2012)
Stora Enso Oyj, tuotantojohtaja, Oulun paperitehdas (2008–2011)
Stora Enso Oyj, tuotantopäällikkö PM6, Oulun tehdas (2006–2007)
Stora Enso Oyj, tuotantopäällikkö PM7, Oulun tehdas (2004–2005)
Metsä Board Oyj, tuotantopäällikkö PM3, Kirkniemen tehdas (2001–2004)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Camilla Wikström

s. 1970

Diplomi-insinööri
Henkilöstöjohtaja

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2002. Metsä Boardin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019.

Keskeinen työkokemus:
Metsä Fibre Oy, Selluliiketoiminnan tuotantojohtaja (2018–2019)
Metsä Fibre Oy, tehtaanjohtaja, Äänekosken tehdas (2009–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy),  eri tehtäviä (2002–2008)
Herkules Ab, eri asiakas- ja myyntitehtäviä (1995–2002)
Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2018–2019) 

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

 

Print