Tunnuslukujen  laskentaperiaatteet

 
 

Kannattavuus

Oman pääoman tuotto (%) =
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista – tuloverot /
Oma pääoma (keskimäärin)

Sijoitetun pääoman tuotto (%) =
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista + korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut /
(Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat) (keskimäärin)

Rahoitus ja taloudellinen asema

Omavaraisuusaste (%) =
Oma pääoma /
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Velkaantumisaste (%) =
Korolliset rahoitusvelat / Oma pääoma

Nettovelkaantumisaste (%) =
Korolliset rahoitusvelat – likvidit varat – korolliset saamiset /
Oma pääma

 

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos =
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos /
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen oma pääoma =
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12.

Osakekohtainen osinko =
Tilikaudelta jaettu osinko /
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12.

Osinko tuloksesta (%) =
Osakekohtainen osinko /
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto (%) =
Osakekohtainen osinko /
Tilikauden päätöskurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) =
Tilikauden päätöskurssi /
Osakekohtainen tulos

P/BV (%) =
Tilikauden päätöskurssi / Osakekohtainen oma pääoma

Osakeantioikaistu keskikurssi =
Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto /
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo =
Osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi

 

Muut

Investointien omarahoitusaste (%) =
Liiketoiminnan nettorahavirta /
Bruttoinvestoinnit

Korkokate =
Liiketoiminnan nettorahavirta + nettokorkokulut/
Nettokorkokulut

Liiketoiminnan nettorahavirta =
Rahavirtalaskelman liiketoiminnan nettorahavirta

               
Print