​Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. kesäkuuta 2020 kello 16.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Revontulenpuisto 2, Espoo. Kokoukseen voi osallistua ja oikeuksiaan käyttää vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. 

Aiempaa ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 26.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen. 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (290/2020) nojalla. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Tärkeitä päivämääriä

 • 19.5.2020 klo 10 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
 • 20.5.2020 klo 10 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat. Äänestettävät vastaehdotukset julkaistaan näillä sivuilla. 
 • 28.5.2020 klo 16 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
 • 1.6.2020 Täsmäytyspäivä
 • 1.6.2020 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin sekä muut kuin äänestettävät vastaehdotukset nähtävillä näillä sivuilla
 • 4.6.2020 klo 16 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suomalaisen henkilökohtaisen arvo-osuustilin omistajat
 • 4.6.2020 klo 16 Määräaika valtakirjojen toimittamiselle
 • 8.6.2020 klo 10 Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeiden merkitsemiseksi tilapäiseen osakasluetteloon sekä ennakkoäänestykselle
 • 11.6.2020 klo 16 Varsinainen yhtiökokous
 • 25.6.2020 viimeistään Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla näillä sivuilla

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan olemaan yhteydessä omaisuudenhoitajaan tarvittavien ohjeiden saamiseksi.

Yhtiökokousmateriaalit

Saatavilla tämän sivun lopussa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 20.5.2020 ja päättyvät 4.6.2020 klo 16.00. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 20.5.2020 alkaen seuraavilla tavoilla: 

 • a) sähköisesti klikkaamalla tästä ennakkoäänestykseen. Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero,

 • b) postitse tai sähköpostitse toimittamalla ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle täytettynä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Äänestyslomake on saatavilla
  tämän sivun lopussa.

  Ennakkoäänestys päättyy 4.6.2020 klo 16.
  .

Osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Postitse tai sähköpostitse tapahtuvan äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla tämän sivun lopussa.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Myös asiamiehen on äänestettävä ennakkoon. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla tämän sivun lopussa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakeluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

Vastaehdotukset yhtiökokouksen päätösehdotuksiin

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen metsaboard.AGM@metsagroup.com viimeistään 19.5.2020. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset ovat nähtävillä tällä sivulla viimeistään 20.5.2020.

Yhtiö ei vastaanottanut yhtään vastaehdotusta yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin määräaikaan mennessä (päivitetty 1.6.2020).

Kysymykset yhtiölle

Osakkeenomistaja voi lähettää kysymyksiä yhtiökokoukselle 28.5.2020 asti sähköpostitse osoitteeseen metsaboard.AGM@metsagroup.com tai postitse osoitteeseen Metsä Board Oyj, Konsernihallinto/Jasola, PL 20, 02020 Metsä. 

Kysymykset vastauksineen ovat nähtävillä tällä sivulla viimeistään 2.6.2020. 

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. 

Yhtiö ei vastaanottanut yhtään kysymystä yhtiökokoukselle määräaikaan mennessä (päivitetty 1.6.2020).

Metsä Boardin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset

Päätökset

Metsä Board Oyj:n 11.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätös ja voitonjako

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja päätti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomapalautusta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 0,24 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon maksupäiväksi 24.6.2020.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 95 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 62 500 euroa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksetaan 700 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Yhtiökokous päätti maksaa noin puolet palkkioista julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 800 euroa.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi hallituksen jäseniksi ekonomi Hannu Anttilan, diplomi-insinööri Ilkka Hämälän, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen, teollisuusneuvos Liisa Leinon, maa- ja metsätaloustieteen maisteri Jussi Linnarannan, kauppatieteen maisteri Jukka Moision, maa- ja metsätaloustieteen maisteri Timo Saukkosen ja suurlähettiläs Veli Sundbäckin. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilkka Hämälän ja varapuheenjohtajakseen Jussi Linnarannan. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Hannu Anttila, Kirsi Komi, Kai Korhonen ja Jukka Moisio ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet Ilkka Hämälä, Liisa Leino, Jussi Linnaranta, Timo Saukkonen ja Veli Sundbäck.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Print