M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
  Hallituksen puheenjohtajan katsaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
  esittäminen
  Toimitusjohtajan katsaus
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa.
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan eli, että puheenjohtajalle maksettaisiin 76.500 euroa, varapuheenjohtajalle 64.500 euroa ja jäsenille 50.400 euroa vuodessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 500 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että vuosipalkkioista noin puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina.
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä.
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Antti Tanskanen ja Erkki Varis. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 14. Tilintarkastajan valitseminen
  Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 15. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi osakeantiin
  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi sen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 70 000 000 uuden B-sarjan osakkeen tai kyseisen sarjan osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden antamisesta. Kyseiset erityiset oikeudet oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan rahana taikka käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (”Vaihtovelkakirja”).
  Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta (”Maksuton osakeanti”). Uudet osakkeet voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
  Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa 28.3.2017 saakka.
 16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1, 3, 5-9 ja 12 §:ia muutetaan seuraavasti:
  - muutetaan yhtiön uudeksi toiminimeksi Metsä Board Oyj, englanniksi Metsä Board Corporation (1§)
  - täsmennetään yhtiön toimialaa vastaamaan tarkemmin nykyistä liiketoimintaa (3§)
  - yhdistetään osakkeita ja niiden tuottamia oikeuksia koskevat määräykset rakenteellisesti uusiksi 5 ja 6 §:ksi (5-7§) ja muutetaan yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia vastaavasti
  - muutetaan viittaukset yhtiökokouskutsun toimitusaikaan ja -tapaan voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisiksi (8§)
  - muutetaan yhtiökokouksen asialista vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia (9 §)
  - tehdään terminologiset muutokset yhtiön edustamista koskeviin määräyksiin (12§).
 17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com. M-real Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 1.3.2012. Kyseiset asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 11.4.2012 lukien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle 23.3.2012 klo 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 15.2.2012 alkaen:
a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com
b) sähköpostitse osoitteeseen AGM2012@m-real.com;
c) puhelimitse arkipäivisin klo 10-12 välisenä aikana numeroon 01046 54102; tai
d) kirjeitse osoitteeseen M-real Oyj, Lakiasiat/Suuronen, PL 20, 02020 Metsä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakeluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen M-real Oyj, Lakiasiat/Suuronen, PL 20, 02020 METSÄ.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

M-real Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36.339.550 A-osaketta ja 291.826.062 B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 1.018.617.062 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-osake yhden (1) äänen.

Espoossa 9.2.2012

M-REAL OYJ
HALLITUS

Esityslista 2012

M-real Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika
28.3.2012 klo 15.00

Paikka
Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, Helsinki

 1. Kokouksen avaaminen
  - Hallituksen puheenjohtajan katsaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi osakeantiin
 16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 17. Kokouksen päättäminen

Ohjeita kokoukseen osallistujille

   

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle 23.3.2012 klo 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 15.2.2012 alkaen:

a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com;
b) sähköpostitse osoitteeseen AGM2012@m-real.com;
c) puhelimitse arkipäivisin klo 10-12 välisenä aikana numeroon 01046 54102; tai
d) kirjeitse osoitteeseen M-real Oyj, Lakiasiat/Suuronen, PL 20, 02020 Metsä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakeluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen M-real Oyj, Lakiasiat/Suuronen, PL 20, 02020 METSÄ.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle 2012

                         

Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset yhtiökokoukselle

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

Esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Esitetään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan eli että puheenjohtajalle maksettaisiin 76.500 euroa, varapuheenjohtajalle 64.500 euroa ja jäsenille 50.400 euroa vuodessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 500 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta. Valiokunta esittää lisäksi, että vuosipalkkioista noin puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä 1.-30.4.2012 välisenä aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina, ja että osakkeiden luovuttamista rajoitettaisiin kahden vuoden ajan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Antti Tanskanen ja Erkki Varis. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Valtuutus laskea liikkeeseen osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi sen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 70 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Vastaavasti hallitus olisi oikeutettu päättämään osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että suoraan ja erityisten oikeuksien nojalla merkittävien B-osakkeiden lukumäärä on enintään 70 000 000. Erityiset oikeudet oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan rahana taikka käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (”Vaihtovelkakirja”).

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta (”Maksuton osakeanti”). Uudet osakkeet voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa 28.3.2017 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1, 3, 5-9 ja 12 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti
(ja pykälänumerointia muutetaan vastaavasti):

1§ Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

3§ Toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta metsäteollisuutta, erityisesti kartongin, paperin ja sellun valmistusta ja myyntiä sekä niihin liitännäistä liiketoimintaa. Yhtiö voi konsernin emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista yhteisistä toiminnoista sekä omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja arvopapereita.

5 § Osakkeiden jakautuminen
Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin.

Osakkeiden koko lukumäärästä on A-osakkeita vähintään 25.000.000 kappaletta ja enintään 100.000.000 kappaletta sekä B-osakkeita vähintään 125.000.000 kappaletta ja enintään 500.000.000 kappaletta.

Yhtiökokouksessa A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-osake yhden (1) äänen.

6 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai mikäli tilintarkastaja taikka osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osakkeista, määrätyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytävät. Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingissä tai Espoossa.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

7 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla ja julkistamalla kutsu tai sen tiivistelmä lisäksi vähintään yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään

 1. tilinpäätös sekä toimintakertomus;
 2. tilintarkastuskertomus;

päätetään

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
 5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan

 1. hallituksen jäsenet;
 2. tilintarkastaja;

käsitellään
muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin; kaksi hallituksen jäsentä tai kaksi hallituksen yhtiön edustamiseen valtuuttamaa henkilöä yhdessä; tai kyseinen valtuutettu yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj:n 28.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2011.

Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten 76 500 euroa, varapuheenjohtajalle 64 500 euroa ja muille jäsenille 50 400 euroa vuodessa. Palkkioista noin puolet päätettiin maksaa pörssistä huhtikuun 2012 aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana.

Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan 500 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi metsänhoitaja Mikael Aminoffin, metsäneuvos Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen, kasvatustieteen maisteri Liisa Leinon, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kirsi Komi, Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja Erkki Varis ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Liisa Leino ja Juha Niemelä.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 70 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Vastaavasti hallitus on oikeutettu päättämään osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että suoraan ja erityisten oikeuksien nojalla merkittävien B-osakkeiden lukumäärä on enintään 70 000 000. Erityiset oikeudet oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan rahana taikka käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ("Vaihtovelkakirja"). Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus korvaa aiemmin voimassa olleen valtuutuksen ja on voimassa 28.3.2017 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön toiminimen ja toimialan muutosten lisäksi tehdä yhtiöjärjestykseen lainsäädännön muutoksista seuranneet tekniset ja terminologiset muutokset.

Print