Velat

Merkittävimmät velkaerät

 
Seuraavassa taulukossa esitetään Metsä Boardin merkittävät liikkeeseen lasketut ja avoinna olevat velkapaperit 31. joulukuuta 2020.

Pitkäaikaiset lainat

Yhteensä,
milj. euroa

​nostettu,
milj. euroa

​korko*,
%

​Maturiteetti

​Vuonna 2017 liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina ​250 ​250 ​2,8 ​2027
​Syndikoitu luottosopimus ​ 350 150 ​1,7 ​2025–2026
​Muut lainat rahoituslaitoksilta
225​​33
​1,12028–​2030
​Vuokrasopimusvelat ​2020 ​2,7 2021–2027

* Korossa huomioitu johdannaiset ja jaksotetut järjestelypalkkiot.
Metsä Boardin korollisten lainojen keskikorko mukaan lukien korkojohdannaiset 31.12.2020 on 2,3 %.


Seuraavassa taulukossa esitetään Metsä Boardin pääasialliset pitkäaikaiset likviditeettireservit 31. joulukuuta 2020.

 

Likvidideettireservi

Yhteensä,
milj. euroa

​nostettu,
milj. euroa

​korko*, %

​Maturiteetti

Syndikoitu luottolimiitti (RCF)

​200

​0

-2026
​Pankkirahoitus
​125
33​1,1​2030​
​Euroopan  investointipankin rahoitus
100​​0
​-
2028​

Lyhytaikaiset rahoituslähteet

​Metsä Groupin sisäinen lyhytaikainen limiitti

150​

0​

- 0–12 kuukautta

Metsä Group Treasuryn rahoitusohjelmat:


​Kotimainen yritystodistusohjelma

150​ 0​ -​ ​0–12 kuukautta

Takaisinmaksuaikataulu

 Content Editor

Korollisten pitkäaikaisten lainojen maturiteetti 31.12.2020

 Vihreän rahoituksen viitekehys

Metsä Groupilla, johon Metsä Board kuuluu, on käytössään vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework), jolla kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hillintä kytketään Metsä Groupin rahoitustoimiin. Metsä Boardin rahoitusjärjestelyjä voidaan tehdä tämän viitekehyksen puitteissa.

Vihreän rahoituksen viitekehystä sovelletaan ympäristön kannalta kestäviin investointeihin, joilla esimerkiksi lisätään uusiutuvan energian osuutta, parannetaan resurssi- ja energiatehokkuutta tai vähennetään veden käyttöä. Viitekehys perustuu Metsä Groupin vuoteen 2030 ulottuviin kunnianhimoisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Sustainalytics on antanut riippumattoman lausunnon Metsä Groupin vihreän rahoituksen viitekehykselle.

Luottoluokitukset

Metsä Boardilla on investment grade -tason luottoluokitukset Moody’s Investor Servicelta ja S&P Globalilta.

​Luokitus ​Näkymä
​Moody's ​Baa3 ​Vakaa
​Standard & Poor's ​BBB- ​Vakaa

Joukkovelkakirjat

Metsä Board Oyj laski syyskuussa 2017 liikkeeseen 250 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan joka erääntyy 29.9.2027, ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,750 prosenttia (”2027 Velkakirjat”). Velkakirjat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

VASTUUNRAJOITUS:

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ.

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Metsä Board Oyj:n liikkeeseenlaskemaan joukkovelkakirjalainaan tai sen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa "Hyväksyn"-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina "Hyväksyn" siirtyäksesi tarkastelemaan Velkakirjoja koskevia tietoja.

Paina "En hyväksy" palataksesi Velkasijoittajat-sivun alkuun.

Print